:

Hur ofta flyttar EU mellan Strasbourg och Bryssel?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ofta flyttar EU mellan Strasbourg och Bryssel?
  2. Vad är plenum EU?
  3. Hur bestäms Eus budget?
  4. Varför plenum?
  5. Vad är ett Plenimål?
  6. Hur stor del av EUs budget går till jordbruksstöd?

Hur ofta flyttar EU mellan Strasbourg och Bryssel?

Att Europaparlamentet, vars dagliga arbete främst sker i Bryssel, en gång per månad flyttar sin verksamhet till franska Strasbourg, upprör långt utanför kretsen av svenska parlamentariker.

Vad är plenum EU?

När EU fattat ett beslut i en fråga kommer det till riksdagens plenum för behandling, om frågan är sådan att riksdagen måste godkänna beslutet eller vidta lagstiftningsåtgärder.

Hur bestäms Eus budget?

EU-kommissionens förslag till EU:s årsbudget för 2022 innebär totala utgifter på 167,8 miljarder euro i åtaganden och 169,4 miljarder euro i betalningar. Detta skulle innebära att utgifterna ökar med mellan 1,3 och 1,7 procent jämfört med 2021 beroende på resultaten av förhandlingar om ändringsbudgetar.

Varför plenum?

Plenum innebär en betoning på skriftliga förslag och synpunkter; förutsättningarna för en konstruktiv muntlig diskussion är begränsade.

Vad är ett Plenimål?

I sådant fall kan domstolen i sin helhet avgöra frågan, vilket betecknas in pleno. Målet kallas sedan "plenimål" (se till exempel RÅ 1996 ref. 37; NJA 2015 s. 72).

Hur stor del av EUs budget går till jordbruksstöd?

Ett stort utgiftsområde är den gemensamma jordbrukspolitiken, dit 38 procent av budgeten gick 2020.