:

Hur ser en ifylld kontrollplan ut?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ser en ifylld kontrollplan ut?
 2. Hur gör man en bygglovsansökan?
 3. Vem skriver under kontrollplanen?
 4. Hur man fyller i en kontrollplan?
 5. Hur kontrollerar byggnadsnämnden ett bygge?
 6. När skickar man in kontrollplan?
 7. Vem ska upprätta kontrollplan?
 8. Vad gör en byggnadsnämnd?

Hur ser en ifylld kontrollplan ut?

En kontrollplan ska innehålla följande uppgifter: Vilka kontroller som ska utföras. Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas till bygglovsverksamheten inför slutbesked. Vilka anmälningar som ska göras.

Hur gör man en bygglovsansökan?

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som kommunen behöver för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut. För att du ska kunna få ett beslut snabbt är det viktigt att handlingarna är korrekta och tydliga. Blanketter för hur du söker bygglov finns hos din kommun.

Vem skriver under kontrollplanen?

Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne hjälpa byggherren med detta.

Hur man fyller i en kontrollplan?

Till den information som måste finnas om varje kontrollpunkt i kontrollplanen hör:

 1. vad som ska kontrolleras.
 2. hur kontrollen ska göras.
 3. mot vad kontrollen ska göras.
 4. om kontrollen ska göras inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, eller av certifierad sakkunnig.
 5. vem som ska göra kontrollen.
BE

Hur kontrollerar byggnadsnämnden ett bygge?

Behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök ska gås igenom på det tekniska samrådet....Vid arbetsplatsbesöket kontrollerar byggnadsnämndens handläggare bland annat att:

 1. kontrollplanen och bygglovet följs,
 2. den kontrollansvarige är närvarande i föreskriven utsträckning, och.
 3. inget uppenbart strider mot byggreglerna.
BE

När skickar man in kontrollplan?

När ska en kontrollplan lämnas in Den ska absolut senast finnas inför det tekniska samrådet. I de fall inget tekniskt samråd krävs ska planen, om än i ett enkelt utförande, bifogas ansökan eller anmälan.

Vem ska upprätta kontrollplan?

En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla.

Vad gör en byggnadsnämnd?

Byggnadsnämnden har enligt PBL ansvar för prövning och hantering av lov och förhandsbesked. Byggnadsnämnden ansvarar även för frågor om startbesked, slutbesked, att fastställa kontrollplaner, besluta om kontrollansvariga samt anordna tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd under byggprocessen.