:

Vad är en Forskningsprocess?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en Forskningsprocess?
  2. Hur man gör en litteraturstudie?
  3. Vad är en beskrivande fråga?
  4. Hur många artiklar i en litteraturstudie?
  5. Hur gör man när man problematiserar?
  6. När ska man använda kvantitativ metod?

Vad är en Forskningsprocess?

Forskningsprocessen är uppdelad i tre faser; förberedande, genomförande och avvecklingsfas. Innan ett forskningsprojekt eller ett utvecklingsprojekt kan genomföras måste förberedande arbete genomföras. I denna fas beskrivs de aktiviteter som behöver genomföras.

Hur man gör en litteraturstudie?

Att göra en litteraturstudie Litteraturstudier kan göras på flera nivåer men gemensamt är att de har en systematisk ansats med systematisk sökning (datainsamling) och systematisk granskning samt kvalitetsbedömning av data (databearbetning) som är valda i relation till studiens syfte.

Vad är en beskrivande fråga?

De deskriptiva frågorna En vetenskaplig studie kan ha som syfte att beskriva eller kartlägga en viss företeelse eller ett visst fenomen. De frågor som definierar en sådan studie kallas deskriptiva. Det finns i syftet eller frågeställningen ingen strävan efter att förklara eller analysera.

Hur många artiklar i en litteraturstudie?

För en systematisk litteraturgranskning för omfattningen av materialet som granskas och analyseras bör vara 8 - 10 artiklar. Hur har andra gjort? Sök efter tidigare examensarbeten där man gjort litteraturstudier i LUP Student Papers.

Hur gör man när man problematiserar?

Problematiseringen kan ofta ske i tre steg. I det första steget kan man tala om olika temata som anger inriktningen för undersökningen -- vilka aspekter man vill utreda och från vilka områden man hämtar kunskap för att beskriva och förstå problemet.

När ska man använda kvantitativ metod?

Kvantitativ och kvalitativ forskning Väldigt förenklat kan man säga att den kvantitativa forskningen ger resultat i form av siffror, konkret angivna mängder, tillfällen (när och hur ofta), svar som kön, ålder, utbildning och andra saker som är möjliga att räkna på. D.v.s. faktorer som vi enkelt kan kvantifiera.