:

Vem får ge särskilt stöd i skolan?

Innehållsförteckning:

 1. Vem får ge särskilt stöd i skolan?
 2. Vilka rättigheter har en elev och elevens vårdnadshavare när det gäller att överklaga ett särskilt stöd?
 3. Hur ofta följa upp åtgärdsprogram?
 4. Vem har rätt till särskilt stöd?
 5. Vem har rätt till elevassistent?
 6. Vad har man för rättigheter som elev?
 7. Vad menas med åp?
 8. När ska ett åtgärdsprogram utvärderas?
 9. Hur långt innan ska man skicka inbjudan till student?

Vem får ge särskilt stöd i skolan?

För att en elev ska kunna få särskilt stöd i form av distansundervisning krävs både att eleven riskerar att inte nå målen för utbildningen och att eleven har en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. För andra former av särskilt stöd krävs enbart att eleven riskerar att inte nå målen.

Vilka rättigheter har en elev och elevens vårdnadshavare när det gäller att överklaga ett särskilt stöd?

Om vårdnadshavare skulle ha invändningar mot de insatser skolan gör för att hjälpa en elev att nå kunskapskraven kan de överklaga innehållet i ett åtgärdsprogram. De kan också överklaga om rektorn beslutat att eleven inte behöver särskilt stöd.

Hur ofta följa upp åtgärdsprogram?

I Skolverkets allmänna råd står följande på sidan 45; Hur ofta det är lämpligt att följa upp och utvärdera ett åtgärdsprogram beror på elevens behov av särskilt stöd. Behovet av uppföljning och utvärdering kan skifta över tid.

Vem har rätt till särskilt stöd?

Skolan ska ge alla elever förutsättningar att nå kunskapsmålen. Elever som riskerar att inte nå målen ska få stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. Skolinspektionen ser ofta brister i arbetet med särskilt stöd, både på grundskolan och i gymnasieskolan.

Vem har rätt till elevassistent?

Svar: En elev kan ha rätt till särskilt stöd enligt skollagen för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. En elev kan också ha rätt till stöd i form av en personlig assistent enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. De insatser som ges inom skolans ram, t.

Vad har man för rättigheter som elev?

 • Rätt till personlig frihet och integritet. ...
 • Rätt till likvärdig och jämlik behandling. ...
 • Rätt till undervisning. ...
 • Rätt till elevhandledning. ...
 • Rätt till avgiftsfri undervisning. ...
 • Rätt till en trygg studiemiljö ...
 • Rätt till delaktighet. ...
 • Rätt till stöd för skolresor.

Vad menas med åp?

Åtgärdsprogrammet är en beskrivning av vilket särskilt stöd skolan kommer att ge en elev. Det särskilda stödet innebär att man går vidare och anpassar undervisningen ytterligare efter elevens behov och förutsättningar.

När ska ett åtgärdsprogram utvärderas?

Det kan skifta mellan hur ofta olika elevers åtgärdsprogram bör utvärderas och det kan även skifta över tid. Ibland behöver åtgärdsprogram utvärderas oftare exempel när det särskilda stödet som har satts in är nytt för att säkerställa att stödet har påbörjats och att det fungerar väl.

Hur långt innan ska man skicka inbjudan till student?

Svar: Normalt skickar man en inbjudan ca sex veckor i förväg, men kan kännas lite nära inpå. Skälet att den skickas så sent är att ju längre svarstid man ger, desto fler glömmer att svara. Det går att göra bättre då många är upptagna i juni, det blir flera olika studentfesten med mera.