:

Vad är en Grundritning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en Grundritning?
 2. Vad är sant om laster på en Grundritning?
 3. Hur sätts husgrunder för mindre byggnader ut Ortogonalt rätvinkligt )?
 4. Vad är Konstruktionshandlingar?
 5. I vilken ritning hittar man lasterna?
 6. Vad kan man utläsa av en Installationsritning?
 7. Hur fästa tillbyggnad?
 8. Vilken skala används normalt för planritningar för installationer?
 9. Vad är en k nolla?
 10. Vad kan man läsa i Namnrutan?
 11. Vad ska en Installationsritning innehålla?

Vad är en Grundritning?

Grundritningarna hjälper grundbyggaren att genomföra grundläggningen på ett förutbestämt sätt samt ger den kvalitetsansvarige möjlighet att kontrollera att grunden uppförts efter ritningen. Det är ett slags kravspecifikation på hur grunderna ska uppföras.

Vad är sant om laster på en Grundritning?

Om man på grundritningen även anger laster (linjelast för kantbalk och bärande innerväggar samt ev punktlaster) och markerar var dessa ligger så har man en lastplan. När denna ritning kompletteras med grundsektioner dvs tvärsnitt av grunden för hur du ska armera etc så har du en färdig grundplan med konstruktion.

Hur sätts husgrunder för mindre byggnader ut Ortogonalt rätvinkligt )?

Märk ut hörnen med pinnar. Se till att sätta ut räta vinklar i hörnen och lägg ut snören, plankor eller liknande för att få en rät linje mellan de olika pinnarna.

Vad är Konstruktionshandlingar?

Konstruktionshandlingar förkortas ibland till K-ritningar. Denna handling beskriver byggnadens stomme, hur den är uppbyggd på en väldigt detaljerad nivå. Kort sagt är det en ritning på hur en byggnad är byggd. Handlingen krävs vid en bygglovsansökan och bygganmälan.

I vilken ritning hittar man lasterna?

Dels är husgrunden till för att ta upp lasterna från huset. Därför är det viktigt att man har en lastplan tillgänglig för huset när man ska ta fram grundritningen. Finns inte det behöver en konstruktör göra bedömningar och beräkningar av vilka laster husets planlösning ger upphov till.

Vad kan man utläsa av en Installationsritning?

Vad kallas den ritning som visar den fasta elinstallationen inritad och markerat hur många ledare som ska gå mellan apparaterna. Dessutom så framgår det vilken area som ledarna skall ha. Installationsritning.

Hur fästa tillbyggnad?

En platta på mark ska alltid vara gjuten ovanpå en värmeisolering, minst 300 cellplast. Bygg inte uppreglat trägolv med isolering på plattans ovansida. Detta är exempel på ritningar inför ansökan om bygglov för en tillbyggnad. Grundläggningsmetod är plintar på berg (likadan som den befintliga byggnaden).

Vilken skala används normalt för planritningar för installationer?

Planritningar brukar vara i skala 1:100 eller 1:50 m ritningarna innehåller mycket information, t ex för mått- och armeringsritningar samt VVS-ritningar. För flervåningshus finns en planritning till varje våningsplan samt en för källare respektive tak (takplaner).

Vad är en k nolla?

Konstruktionsritningar eller som det kan förkortas K-ritningar är en handling som beskriver både i text och bild hur ni ska bygga, det kan även kallas bygghandling.

Vad kan man läsa i Namnrutan?

I namnrutan anges bl a: Ritningsnumreing. typ av ritning t ex A, K, VVS eller E. vilken byggdel ritningen föreställer, t ex mark, grund, plan 3 eller tak. vem som gjort ritningen samt vem som är ansvarig handläggare hos konsultfirman.

Vad ska en Installationsritning innehålla?

ha tydlig måttsättning (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal. ha tydliga siffror, bokstäver och symboler. innehålla uppgift om vilket höjdsystem som används om ritningen innehåller höjduppgifter, till exempel markhöjder eller höjdkurvor.