:

Vad är ett fosterhem?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är ett fosterhem?
  2. Vad ingår i anmälningsplikten?
  3. Hur mycket pengar får man för att vara familjehem?
  4. Varför finns anmälningsplikt?
  5. Hur mycket pengar får man för att vara fosterförälder?

Vad är ett fosterhem?

Familjehem, tidigare kallade fosterhem, tar emot barn och unga som av olika anledningar behöver bo i ett annat hem än sitt egna. Socialtjänsten i varje kommun har ansvar för att rekrytera och utreda familjehem, att erbjuda dem utbildning samt säkerställa att de bedriver en vård som håller god kvalitet.

Vad ingår i anmälningsplikten?

Heter också anmälningsskyldighet. Enligt Socialtjänstlagen har bland annat anställda som arbetar med barn och ungdomar eller inom hälso- och sjukvården skyldighet att genast göra en anmälan till socialnämnden om de får kännedom om något som innebär att socialnämnden behöver ingripa.

Hur mycket pengar får man för att vara familjehem?

Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 6 620 kr och den högsta 14 854 kr. Alla barn och uppdrag är olika därför finns det olika nivåer på ersättningen.

Varför finns anmälningsplikt?

Anmälningsplikten är till för att du ska få hjälp om du till exempel blir dåligt behandlad hemma, inte får tillräckligt med mat eller blir utsatt för övergrepp. Det kan också handla om att du skadar dig själv på något sätt, till exempel genom att använda droger eller alkohol. Det brukar kallas att du far illa.

Hur mycket pengar får man för att vara fosterförälder?

31 100 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.