:

Hur man utvinner olja?

Innehållsförteckning:

  1. Hur man utvinner olja?
  2. Vad används olja till mest?
  3. Hur raffinerar man olja?
  4. Hur påverkar oljeutsläpp havet?
  5. Hur uppstår oljeutsläpp?
  6. Var finns oljan på vilka platser i världen och var i naturen?
  7. På vilket djup hittar man olja?
  8. Vilka olika produkter kan vi utvinna från råolja i ett oljeraffinaderi?

Hur man utvinner olja?

Olja utvinns som råolja från jorden med hjälp av stora borr, som finns på borrplattformar ute på havet. Den olja som borras upp kallas råolja och kan inte användas i befintlig form. Råoljan måste först raffineras på ett raffinaderi, där råoljan omvandlas till den olja vi använder till bensin, diesel och eldningsolja.

Vad används olja till mest?

Den absolut största delen av världens oljeförbrukning används för transport och 2004 täcktes 38 procent av världens energiförbrukning av olja. Men olja används även till andra saker som är viktiga i dagens samhälle, till exempel plast och asfalt. Men alla medaljer har en baksida. Det gäller även oljeäventyret.

Hur raffinerar man olja?

Råoljan upphettas under tryck till mellan 370 °C och 430 °C och pumpas in i den nedre delen av en destillationskolonn. Destillationskolonnen är uppdelad i 20-30 nivåer med 60 centimeters mellanrum. De nivåer som är längst ned är varmast och sedan avtar temperaturen ju högre upp man kommer.

Hur påverkar oljeutsläpp havet?

Utsläpp av olja i våra vatten kan orsaka allvarliga skador på miljön. Växt- och djurliv kan skadas, stränder kletas ned och bottnar förstöras. Oljeutsläppen får också sociala och ekonomiska konsekvenser för dem som drabbas. Det är därför viktigt att vidta åtgärder för att förebygga oljeutsläppen från fartyg.

Hur uppstår oljeutsläpp?

Kollisioner och förlisningar kan leda till stora oljeutsläpp även utan att tankfartyg är inblandade, eftersom nästan alla större fartyg har med sig bunkerolja i stora mängder för fartygets egna behov.

Var finns oljan på vilka platser i världen och var i naturen?

Större delen av världens oljereserver finns i Mellanöstern. Varför finns det så mycket olja just där? Råolja har bildats av alger och växter, som levde för minst 100 miljoner år sedan. I det område där Mellanöstern ligger var förhållandena perfekta.

På vilket djup hittar man olja?

Ibland definieras djupt som över 400 meter, medan över 1500 meter anses som extremt djup. Under de senaste åren har oljeindustrin gett sig ut på allt djupare vatten, som en följd av att den lättillgängliga oljan är på väg att minska. Shells Perdidofält i Mexikanska bukten ligger på 2400 meters havsdjup.

Vilka olika produkter kan vi utvinna från råolja i ett oljeraffinaderi?

Raffinering av råolja Ur råoljan kan man utvinna både gaser, flytande och fasta ämnen. Vid raffinaderierna delas råoljan upp i ämnen som bitumen, eldningsolja, fotogen, bensin och gasol med en metod som kallas fraktionerad destillation.