:

Vad är vertikalt perspektiv?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är vertikalt perspektiv?
  2. Vad är vertikal rörelse?
  3. Vad är ett exempel på horisontell integration i en värdekedja?
  4. Vad är vertikalt handikappad?
  5. Vad är horisontell utveckling?
  6. Vad är vertikal flod?
  7. Vad menas med en värdekedja?
  8. Vad menas med vertikal integration?
  9. Vad menas med vertikal?
  10. Vad är vertikal utveckling?

Vad är vertikalt perspektiv?

Det vertikala perspektivet ser produktivitet som antal enheter output per enhet input. Två olika definitioner. En begreppsproblematik som existerar av att det horisontella perspektivet är fostrat av det vertikala.

Vad är vertikal rörelse?

Vertikal rörelse Det mäts vid torson och visar hur högt (i centimeter) du trycker ifrån för varje steg. Många löptränare anser att lägre vertikal rörelse är mer ekonomisk eftersom mindre energi går till spillo. Garmin har undersökt många löpare på alla olika nivåer.

Vad är ett exempel på horisontell integration i en värdekedja?

Horisontell integration är ett sätt att bygga upp en verksamhet, ett företag, så att den omfattar likartade funktioner från olika värdekedjor. Denna specialisering möjliggör att investering i hjälpmedel och verktyg kan utnyttjas effektivare och bästa kompetens kan vidmakthållas för denna typ av verksamhet.

Vad är vertikalt handikappad?

Horisontellt innebär det: generella principer som går tvärsö- ver domänen. Vertikalt innebär det: bakomliggande principer inom flera specifika domäner, t ex minnesfunk- tionerna (Mattingly, 1991).

Vad är horisontell utveckling?

Kort sagt är horisontell utveckling den som sker inom ett stadie medan vertikal sker från ett stadie till nästa. Ibland används begreppsparet translation och transformation på samma sätt, tex inom lärande.

Vad är vertikal flod?

Både vertikallinje och vertikalplan är vinkelräta mot ytan av stillastående vatten ("horisontalplan"). Den vertikala riktningen bestäms inte ensamt av jordens attraktionskraft, utan av resultanten till denna och den av jordens rotation framkallade centrifugalkraften.

Vad menas med en värdekedja?

Value Chain eller värdekedja som det heter på svenska, hänvisar till samtliga aktiviteter som adderar värde vid varje steg under utformningen, produktionen och distributionen av en kvalitativ produkt till kunden. Företagets totala produktvärde består av flertal aktiviteter som var och en i sig skapar värde.

Vad menas med vertikal integration?

Vertikal integration är när ett företag införlivar delar av försörjningskedjan i egen regi, delar som normalt görs av andra bolag.

Vad menas med vertikal?

Vertikal (från latin ve'rtex) (även lodrätt, stående) är den riktning, som anges av en genom en påhängd tyngd sträckt tråd. Synonymer är lodlinje och astronomisk normal. Den riktning, som är vinkelrät mot lodlinjen, kallas horisontell.

Vad är vertikal utveckling?

Vertikal Utveckling innebär att man utvecklar hela sitt meningsskapande, ifrågasätter och ser utanför sina egna referensramar, med helt nya perspektiv och ser sig själv på ett nytt sätt. Vertikal Utveckling innebär att utforska sig själv.