:

När ska ett åtgärdsprogram upprättas?

Innehållsförteckning:

  1. När ska ett åtgärdsprogram upprättas?
  2. Vad är ett särskilt stöd?
  3. Vad har elever med NPF rätt till?
  4. Vilka fördelar finns med att skriva åtgärdsprogram i skolan?
  5. Vad använder förskolan istället för åtgärdsprogram?
  6. Vem gör en pedagogisk kartläggning?

När ska ett åtgärdsprogram upprättas?

När ska ett åtgärdsprogram utarbetas? Ett åtgärdsprogram ska enligt skollagen utarbetas om en elev behöver särskilt stöd, det vill säga inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen och hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

Vad är ett särskilt stöd?

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte går att göra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Ofta blir särskilt stöd nödvändigt när elevens behov av stöd är mer omfattande och varaktigt. Innan man bestämmer sig för att ge särskilt stöd måste skolan göra en utredning.

Vad har elever med NPF rätt till?

Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd. Här hittar du information om regelverket kring extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Vilka fördelar finns med att skriva åtgärdsprogram i skolan?

För att få till stånd en kvalitetssäkring i skolorna rekommenderas olika slag av planer för undervisningen av de elever som har de största svårigheterna. Fördelarna med sådana åtgärdsprogram är enligt UNESCO att ta hänsyn till elevens individuella behov och att alla parter är delaktiga i arbetet kring dessa planer.

Vad använder förskolan istället för åtgärdsprogram?

Anpassad studiegång är en form av särskilt stöd. Det innebär att skolan får göra avvikelser från den timplan samt de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen. Ett beslut om anpassad studiegång ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram.

Vem gör en pedagogisk kartläggning?

Lag (2014:456). Vem ska gör de pedagogiska utredningarna? Utifrån inkluderingstanken borde alla lärare kunna göra en pedagogisk utredning men specialpedagoger och speciallärare (elevhälsan) vara till stöd i arbetet.