:

Vad är hälsoekonomi?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är hälsoekonomi?
  2. Vad är folkhälsopolitiska mål?
  3. På vilka olika nivåer bedrivs folkhälsoarbete?
  4. Vilka folkhälsofrågor tycker du är viktigast?
  5. Vad menas med prevention?

Vad är hälsoekonomi?

Hälsoekonomi är en disciplin inom nationalekonomi som analyserar hälsa och sjukvård ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Eftersom samhällets resurser är begränsade och efterfrågan på vård ökar, behövs det metoder för att kunna göra prioriteringar inom hälso-och sjukvårdssektorn.

Vad är folkhälsopolitiska mål?

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

På vilka olika nivåer bedrivs folkhälsoarbete?

Socialstyrelsen gör regelbundet Folkhälsorapporten, som beskriver befolkningens hälsa. Folkhälsoarbete bedrivs också på regional och lokal nivå. På lokal nivå är det vanligt att ha ett folkhälsoråd och personen som arbetar med detta kallas vanligtvis folkhälsostrateg, folkhälsoplanerare, folkhälsosamordnare.

Vilka folkhälsofrågor tycker du är viktigast?

Det kan vara samhällsekonomi, fysisk och social miljö, politiska beslut, boende, arbete, trafik, utbildning, osv. Andra bestämningsfaktorer kan vi påverka genom att välja livsstil och levnadsvanor. Till exempel; matvanor, tobaks- och alkoholvanor, motionsvanor osv.

Vad menas med prevention?

Förebyggande arbete, eller prevention, handlar om att förebygga ohälsa och främja hälsa. Målet är också att det förebyggande arbetet ska leda till en ökad jämlikhet i hälsa. För att arbeta förebyggande måste man utgå från de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor som går att påverka.