:

Hur har den evidensbaserade kunskapen förändrats över tid?

Innehållsförteckning:

 1. Hur har den evidensbaserade kunskapen förändrats över tid?
 2. Hur kan du arbeta evidensbaserat som undersköterska?
 3. Hur mäter man evidens?
 4. Vad är inte evidensbaserad vård?
 5. Kan det saknas evidens för bra metoder?
 6. Vilka 5 Steg finns för att arbeta evidensbaserat?
 7. Vad händer om vården inte är evidensbaserad?
 8. Vad är evidensstyrka?
 9. Vad bör evidensbaserad vård bestå av i mötet med patienten?
 10. Vilka evidensbaserade metoder finns det?
 11. Vad är icke evidensbaserad vård?
 12. Vad är en narrativ syntes?
 13. Vilka studier har högst bevisvärde inom kvalitativa studier?
 14. Vilka 5 steg beskrivs i processen för att arbeta evidensbaserat?

Hur har den evidensbaserade kunskapen förändrats över tid?

Innebörden av EBP har utvecklats över tid. En utveckling som rör en ökad betoning på att bättre beakta alla de fyra olika kunskapskällor som tillsammans utgör EBP; bästa tillgängliga kunskap, personens situation och kontextuella omständigheter, personens erfarenhet och önskemål samt den professionella expertisen.

Hur kan du arbeta evidensbaserat som undersköterska?

 1. Bästa tillgängliga kunskap. Beslut om åtgärder ska grunda sig på ett så bra och tillförlitligt underlag som möjligt. ...
 2. Den professionelles expertis. ...
 3. Individens önskemål, situation och kontextuella förutsättningar. ...
 4. Alla kunskapskällor är lika viktiga. ...
 5. Den genomsnittliga effekten på gruppen. ...
 6. Skadliga insatser förekommer.
BE

Hur mäter man evidens?

Evidens kan då sammanfattas som ”bästa tillgängliga bevis” vid en given tidpunkt, och mäts oftast utifrån det sammanvägda resultatet av systematiskt insamlade och kvalitetsgranskade vetenskapliga studier. Olika studier anses oftast väga olika tungt, beroende på hur omfattande och välgjorda de är.

Vad är inte evidensbaserad vård?

Nya, spännande och dyrbara metoder som t ex robotkirurgi introduceras utan tillräcklig evidens. Metoder som visat sig göra skada eller som inte är kostnadseffektiva fortsätter att tillämpas i vården.

Kan det saknas evidens för bra metoder?

Brist på bevis är inte detsamma som brist på effekt. Att det saknas undersökningar om nyttan av en viss åtgärd behöver inte betyda att åtgärden är verkningslös. Därför är det inte givet att behandling utan bevisad effekt ska upphöra. Däremot bör man ofta initiera forskning om sådana metoder.

Vilka 5 Steg finns för att arbeta evidensbaserat?

När man arbetar enligt en evidensbaserad praktik följer man en process i fem grundsteg:

 • Tydliggöra frågeställningar.
 • Söka bästa tillgängliga kunskap.
 • Värdera kunskapen.
 • Välja insats.
 • Följa upp.
BE

Vad händer om vården inte är evidensbaserad?

Evidensbaserad vård innebär att på ett medvetet och systematiskt sätt använda forskningsresultat som vägledning i vårdarbetet. Evidens ger ett bättre underlag – en säkrare grund att stå på när man fattar beslut i vården.

Vad är evidensstyrka?

Slutsatsers evidensstyrka Styrkan hos det vetenskapliga un- derlaget för en slutsats baserad på alla utvalda studier benämns i engelsk litte- ratur »level of evidence», evidensstyr- ka. Det kan vara av värde för läsare av systematiska litteraturöversikter att veta hur säker en slutsats är.

Vad bör evidensbaserad vård bestå av i mötet med patienten?

Evidensbaserad vård går ut på att sträva efter en vård som vilar på säkrare vetenskaplig grund, en medveten och systematisk användning av bästa tillgängliga vetenskapliga faktaunderlag tillsammans med tillgänglig klinisk erfarenhet och utefter patientens preferenser.

Vilka evidensbaserade metoder finns det?

Evidensbaserade modellen

 • Bästa tillgängliga kunskap. Val av insatser ska grunda sig på ett så gediget och tillförlitligt underlag som möjligt. ...
 • Personens situation och kontextuella omständigheter. ...
 • Personens erfarenheter och önskemål. ...
 • Professionell expertis.
BE

Vad är icke evidensbaserad vård?

Nya, spännande och dyrbara metoder som t ex robotkirurgi introduceras utan tillräcklig evidens. Metoder som visat sig göra skada eller som inte är kostnadseffektiva fortsätter att tillämpas i vården.

Vad är en narrativ syntes?

Narrativ syntes ​När metaanalys eller metasyntes inte är möjlig, kan en beskrivande eller narrativ sammanställning göras, t ex om de utvalda studierna har olikheter i studiedesign eller population. Ibland används en forest plot, men utan att den samlade effekten skattas.

Vilka studier har högst bevisvärde inom kvalitativa studier?

Systematiska översikter, meta- analyser och randomiserade kontrollerade dubbelblinda studier tilldelas initialt det högsta bevisvärdet. Men även andra typer av randomiserade studier med signifikanta resultat kan ha ett högt bevisvärde om resultaten är entydiga.

Vilka 5 steg beskrivs i processen för att arbeta evidensbaserat?

När man arbetar enligt en evidensbaserad praktik följer man en process i fem grundsteg:

 • Tydliggöra frågeställningar.
 • Söka bästa tillgängliga kunskap.
 • Värdera kunskapen.
 • Välja insats.
 • Följa upp.
BE