:

Hur skriver man en barnavårdsutredning?

Innehållsförteckning:

  1. Hur skriver man en barnavårdsutredning?
  2. Hur ser en barnavårdsutredning ut?
  3. Hur går en barnavårdsutredning till?
  4. Hur mycket ska jag utreda?
  5. Hur gör man en utredning?
  6. Vad är en öppen utredning?

Hur skriver man en barnavårdsutredning?

1.3.1 Barnavårdsutredning Om utredning inleds formuleras frågeställningar, information samlas in som sedan värderas och analyseras för att socialsekreteraren ska kunna fatta ett logiskt beslut. En bedömning görs där ställning tas till om barnet far illa eller inte.

Hur ser en barnavårdsutredning ut?

Ur juridisk synvinkel är en barnavårdsutredning en formell, rationell process som består av förhandsbedömning, utredningsplanering, insamling och be- arbetning av information, värdering av informationen och beslutsfattande. Forskning visar emellertid att utredningsarbete sällan bedrivs på detta ratio- nella sätt.

Hur går en barnavårdsutredning till?

Information i en barnavårdsutredning kan inhämtas på olika sätt. Vanligtvis inhämtas information från de som är parter i utredningen genom samtal. Socialtjänsten kan även använda sig av information om barnet eller den unge som framkommit i eventuella utredningar som genomförts tidigare.

Hur mycket ska jag utreda?

En utredning får inte göras större än nödvändigt och den ska vara klar inom fyra månader. Utredningen avslutas med att socialtjänsten gör en bedömning utifrån den information som samlats in. Utifrån bedömningen fattas beslut om barnet och föräldrarna ska erbjudas hjälp genom socialtjänsten och i så fall vilken hjälp.

Hur gör man en utredning?

Bedömningssamtal. Innan utredningen startar behöver du komma på en inledande bedömning. Då blir du intervjuad och får svara på frågor om din vardag, vilka svårigheter du har haft i ditt liv och hur du har fungerat under din uppväxt. Ibland ingår det att lämna blodprov och urinprov eller göra syn- eller hörseltest.

Vad är en öppen utredning?

När socialtjänsten får veta att ett barn/ungdom och dennes familj kan behöva stöd eller hjälp så måste socialtjänsten tillsammans med hela familjen se över barnets situation, det kallas utredning. Socialtjänsten kan få vetskap om en familj som behöver stöd eller hjälp genom att någon kontaktar oss.