:

Vad är främjande arbete?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är främjande arbete?
  2. Vad är skillnad mellan hälsofrämjande och förebyggande?
  3. Vad innebär ett främjande förhållningssätt?
  4. Vad är ett främjande förhållningssätt?
  5. Hur kan man främja hälsa?
  6. Vad gör en Rastvärd?
  7. Vad betyder det att man har ett salutogent förhållningssätt?
  8. Vad är EHT i skolan?
  9. Vad gör en kurator i skolan?

Vad är främjande arbete?

Hälsofrämjande arbete handlar om att stärka eller bibehålla barn och elevers välbefinnande. Alla inom verksamheten har ett ansvar för att barn och elever ska kunna lära, må bra och utvecklas.

Vad är skillnad mellan hälsofrämjande och förebyggande?

Skillnaden mellan hälsofrämjande- och förebyggande arbete är att de utgår från olika fokus. Hälsofrämjande arbete fokuserar på resurser medan förebyggande arbete fokuserar på problem.

Vad innebär ett främjande förhållningssätt?

(I skollagen uttrycks det: förebyggande och hälsofrämjande). Främjande arbete handlar om vad vi vill förstärka, ha mer av. Förebyggande arbete är att undanröja hinder.

Vad är ett främjande förhållningssätt?

Det främjande arbetet är en viktig del av skolans värdegrundsarbete. 1 Ett tryggt klimat med tillitsfulla relationer mellan elever och mellan lärare och elever är en viktig förutsättning för elevernas lärande och för att skolan effektivt ska kunna upptäcka och åtgärda diskriminering och kränkande behandling.

Hur kan man främja hälsa?

Det är att medvetet påverka hälsan och de orsaker som ligger bakom välbefinnandet såsom levnadsvanor, livskompetens, levnadsförhållanden och livsmiljö samt servicen så att den fungerar och finns att tillgå. Enligt kommunallagen är kommunens uppgift att främja sina invånares välfärd.

Vad gör en Rastvärd?

Rastvärden hjälper till att ställa upp kamraterna på led med gårepet till lunch och mellanmål. Hjälper till att ta fram leksaker till rasten. Startar lekar där flera kamrater kan leka tillsammans, så som fisknätet, kull, kurragömma m.m. Hämtar en vuxen om någon har gjort sig illa eller om de ser en konflikt.

Vad betyder det att man har ett salutogent förhållningssätt?

Ett salutogent arbetssätt kännetecknas av att man tar tillvara det som fungerar och stärker individen, man ser möjligheter, styrkor, tillgångar, positiva egenskaper lyfts, man uppmuntrar och arbetar för att stärka individens tro till sin egen förmåga. Det salutogena arbetssättet är ett lösningsfokuserat arbetssätt.

Vad är EHT i skolan?

Bli ett team! Elevhälsans samlade kompetenser kallas ofta för elevhälsoteam (EHT). Men många EHT-grupper lever inte upp till definitionen av ett team: att ha en tydlig gruppidentitet och gemensamma mål.

Vad gör en kurator i skolan?

Fokus för hela elevhälsan är hälsofrämjande och förebyggande arbete. Kuratorns uppdrag innebär att föra in psykosocialt arbete i skolan för att bidra till att eleven uppnår kunskapsmålen. Att se eleven i sitt sammanhang innebär att ta reda på och förstå hur eleven har det på fritiden, i familjen och i klassen.