:

Är en dom en offentlig handling?

Innehållsförteckning:

  1. Är en dom en offentlig handling?
  2. Varför får man brev från tingsrätten?
  3. Måste man komma till rätten om man blir kallad?
  4. Hur delger tingsrätten?
  5. Är telefonnummer en offentlig handling?
  6. Är alla handlingar offentliga?

Är en dom en offentlig handling?

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten. Det innebär att alla handlingar som lämnas in till en domstol i ett pågående mål eller ärende blir allmänna och kan begäras ut av vem som helst.

Varför får man brev från tingsrätten?

För att vara säker på att du får handlingen som du ska ta del av skickar domstolen två brev. Det första brevet innehåller det som du ska delges, till exempel en kallelse till förhandling.

Måste man komma till rätten om man blir kallad?

Kai: I Sverige har vi en vittnesplikt. Det innebär att man måste komma till domstol och vittna om man blir kallad.

Hur delger tingsrätten?

Stämningsmannadelgivning sker normalt genom att en person med stämningsmannabehörighet lämnar en handling eller ett meddelande till delgivningsmottagaren. Detta delgivningssätt används främst när myndigheten inte har lyckats delge mottagaren på annat sätt.

Är telefonnummer en offentlig handling?

De flesta myndigheter har ingen som helst grund för att sekretessbelägga medarbetares telefonnummer. Däremot finns det ett gammalt JO-beslut som säger att interna telefonlistor inte är allmänna handlingar utan “arbetsmaterial”. Men direktnumren finns förstås i många andra handlingar som faktiskt är allmänna.

Är alla handlingar offentliga?

En garanti för insyn i riksdagens, regeringens och myndigheternas arbete är offentlighetsprincipen. Den står inskriven i tryckfrihetsförordningen, en av grundlagarna, och innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga.