:

Hur kan man skydda och främja små hotade språk?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan man skydda och främja små hotade språk?
 2. Vad är en minoritets grupp?
 3. Vad är förstärkt minoritetsskydd?
 4. Vad kan det innebära att inte få möjlighet att tala och utveckla sitt språk?
 5. Vad kan man göra för att förhindra att språk utrotas?
 6. Vad är etnisk minoritets kultur?
 7. Vad innebär det att tala ett minoritetsspråk?
 8. Vilka är de nationella minoriteterna i Sverige?
 9. Hur många språk i Sverige håller på att dö ut?
 10. Hur skyddar vi våra minoritetsspråk?

Hur kan man skydda och främja små hotade språk?

Man kan exponera språken till exempel genom att:

 • sätta upp skyltar.
 • översätta viss information även om brukaren förstår svenska.
 • utbilda personal om minoriteternas ställning och rättigheter enligt lag.
 • värdera meriter i minoritetsspråk vid nyanställningar.
 • ha ett minoritetsperspektiv i politiska beslut.

Vad är en minoritets grupp?

vara en grupp med en uttalad samhörighet, som går att urskilja från den övriga befolkningen. ha en religiös, språklig, traditionell eller kulturell särart, som den inte delar med andra. ha en uttalad vilja att behålla sin identitet. ha historiska eller långvariga band med Sverige.

Vad är förstärkt minoritetsskydd?

Utredningen har haft som uppgift att analysera om det finns förutsättningar att utvidga lagstiftningen om rätt att använda finska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar till att gälla även i ett område inom Stockholms och Mälardalsregionen. Delbetänkande av Utredningen om finska och sydsamiska språken.

Vad kan det innebära att inte få möjlighet att tala och utveckla sitt språk?

Att inte få tala sitt modersmål är förminskande och stigmatiserande. Om ens språk är förbjudet eller oönskat i skolan och i samhället när man växer upp, krymper också ens självbild. Ett språk måste användas på alla arenor, inte bara i hemmet, för att utvecklas och bli ett samhällsbärande språk.

Vad kan man göra för att förhindra att språk utrotas?

Enligt Europarådets stadga om landsdels- och minoritetsspråk ska de länder som undertecknar avtalet höja statusen på minoriteternas språk och kultur. Och Unesco arbetar för att skydda det immateriella kulturarvet, det vill säga det kulturarv som inte går att ta på, till vilket bland annat språk hör.

Vad är etnisk minoritets kultur?

I Europa räknar man även med romer och judar, som invandrat för hundratals år sedan. Dessa skiljs från så kallade invandrade minoriteter, som utgör en etnisk grupp men vars språk och kultur inte har den historiska hemortsrätten i riket.

Vad innebär det att tala ett minoritetsspråk?

Två villkor måste uppfyllas för att språket ska få ställning som nationellt minoritetsspråk. Det ska vara ett språk och inte en dialekt. Det ska ha talats kontinuerligt i Sverige i minst tre generationer eller ungefär hundra år. Det är inte alltid så lätt att avgöra om ett språk svarar mot dessa kriterier.

Vilka är de nationella minoriteterna i Sverige?

Dina rättigheter. Om du tillhör en av de fem nationella minoriteterna – judar, romer, samer, sverigefinnar eller tornedalingar – så har du stärkta rättigheter på flera områden.

Hur många språk i Sverige håller på att dö ut?

I Sverige talas det nio minoritetsspråk som hotas av utrotning enligt UNESCO:s definition. Majoriteten av de hotade språken är regionala varianter av samiska såsom Pitesamiska och Umesamiska som är kritiskt hotade.

Hur skyddar vi våra minoritetsspråk?

Lagen säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Den som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk. Myndigheterna ska lyssna på de nationella minoriteterna och ta hänsyn till deras behov.