:

Vad är base excess?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är base excess?
  2. Vad är pO2?
  3. Vad menas med respiratorisk acidos?
  4. Vad är aB pCO2?
  5. Hur tar man en Artärgas?
  6. Vad är ett högt MCH värde?
  7. Hur uppstår en respiratorisk acidos?

Vad är base excess?

Basöverskott (base excess) Används ofta istället för standardbikarbonat och är ett beräknat mått på den totala förskjutningen av kroppens normala syra-bas status. Den inbegriper på så sätt förskjutningar i SID och koncentrationen av svaga syror.

Vad är pO2?

pO2 är partialtrycket för syrgas, O2 i blod. Högt värde i arteriellt blod indikerar hyperoxi, lågt värde hypoxi. Hypoxemi (minskat oxygeninnehåll i blodet) ses vid försämrad syresättning av blod i lungorna (lågt pO2) och vid anemi (lågt Hb).

Vad menas med respiratorisk acidos?

Respiratorisk acidos föreligger om en patient med hyperkapnisk respiratorisk insufficiens har ett lågt arteriellt pH (< 7,35). Detta är akut och potentiellt livshotande. Vanliga tillstånd bakom hypoxisk respiratorisk insufficiens är pneumoni, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), fibros och lungembolisering.

Vad är aB pCO2?

Samtidigt sänkt pO2 och förhöjt pCO2 talar för hypoventilation, som kan vara primär eller en kompensation för en metabol alkalos [1]. aB-pCO2: Koldioxid bildas vid metabolism i kroppens celler och transporteras i flera olika former via buffertsystemen i blodet till lungorna, där elimination sker.

Hur tar man en Artärgas?

Fyll en 3ml blodgasspruta med 1-3 ml blod, låt blodet pulsera ut, aspirera försiktigt. Tryck ut ev. luft, sätt på korken och tryck därefter upp blodet i korken så den blir tät. Vänd/ rulla sprutan kontinuerligt tills sprutan analyseras på instrumentet.

Vad är ett högt MCH värde?

Ett högre MCH-värde är vanligt hos personer som inte har tillräckligt av vissa ämnen i kroppen (B12 och folsyra), något som kallas för makrocytär anemi. Det kan även vara en indikator på att personer har någon form av leverskada eller leversjukdom eller t. ex. problem med tarmen.

Hur uppstår en respiratorisk acidos?

Respiratorisk acidos orsakas av att koldioxid inte transporteras bort i tillräcklig mängd från fostret till mamman. Den vanligaste orsaken är navelsträngskompression. Stora mängder koldioxid produceras normalt i cellerna och ett kontinuerligt placentablodflöde är nödvändigt för att undvika en ansamling av koldioxid.