:

Vad menas med tillträdesförbud?

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med tillträdesförbud?
  2. Kan man bli portad från en butik?
  3. Vem beslutar om tillträdesförbud?
  4. Vad händer om man bryter mot besöksförbud?
  5. Vad krävs för att bli portad?
  6. Får butiker porta folk?
  7. Vad gäller vid idrottsarrangemang i skogsmark?
  8. Vad är överträdelse av kontaktförbud?

Vad menas med tillträdesförbud?

1 § Enligt denna lag får förbud meddelas för en person att tillträda och vistas i vissa lokaler och på vissa platser även om lokalen eller platsen är sådan att allmänheten har tillträde dit (tillträdesförbud).

Kan man bli portad från en butik?

Svaret på frågan är Ja. Den som hyr eller äger en lokal får bestämma vem som får vistas där. Butiksinnehavare har alltid haft möjligheten att be en person lämna butiken men innan saknat möjlighet att vidta några åtgärder om personen trots butiksinnehavarens uppmaning har återvänt till butiken.

Vem beslutar om tillträdesförbud?

16 § Domstolen får besluta att ett tillträdesförbud tills vidare inte ska gälla. Om ett tillträdesförbud inte har beslutats tidigare, får domstolen besluta om ett sådant förbud fram till dess att ärendet har avgjorts slutligt.

Vad händer om man bryter mot besöksförbud?

Brott mot besöksförbud Den som bryter mot ett besöksförbud kan straffas med böter eller högst ett års fängelse. Brott mot besöksförbud är ett brott som faller under allmänt åtal som åklagaren har rätt att dra inför rätta.

Vad krävs för att bli portad?

För att ett tillträdesförbud ska bli aktuellt krävs att det finns risk för att personen i fråga kommer att begå brott i butiken eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där. Tänk därför på att polisanmäla brotten som sker i butiken för att kunna visa att någon systematiskt utsätter butiken för brott.

Får butiker porta folk?

Den nya lagen innebär att en person kan förbjudas att tillträde till och vistas i en butik. Förutsättningen är att det finns risk för att personen kommer att begå brott i butiken, eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där, till exempel de anställda.

Vad gäller vid idrottsarrangemang i skogsmark?

En person får meddelas förbud att tillträda och vistas på en in- hägnad plats, som huvudsakligen utgör en idrottsanläggning, när idrottsarrangemang anordnas på platsen av en idrottsorganisa- tion (tillträdesförbud). Den som bryter mot ett tillträdesförbud döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Vad är överträdelse av kontaktförbud?

Det här innebär att personen inte får ta kontakt exempelvis genom telefon, fax, e-post eller brev eller genom bud. Det kan också ses som ett kontaktförsök om personen gör obscena gester i närheten av den person hen har kontaktförbud mot.