:

Vad är intern och extern validitet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är intern och extern validitet?
 2. Hur stärker man validitet?
 3. Vad är intern reliabilitet?
 4. Vad påverkar den interna validiteten?
 5. Vad är inre validitet?
 6. Vad är hög validitet?
 7. Kan ett mätinstrument har hög reliabilitet och samtidigt låg validitet?
 8. Vad påverkar validiteten?
 9. Har validitet?

Vad är intern och extern validitet?

Intern validitet omfattar således det urval av analysenheter (t. ex. intervjuade personer) som ingår i utredningen, medan extern validitet omfattar vad som utifrån undersökningen kan sägas om populationen.

Hur stärker man validitet?

7 steg för högre reliabilitet och validitet

 1. Formulera korta, klara och koncisa frågor och svarsalternativ.
 2. Använd ett enkelt och direkt språk.
 3. Se till att definiera abstrakta ord och termer. ...
 4. Gör enkäten kort och koncist för ökat deltagande.
 5. Ge en tydlig tidsram före det att respondenten genomför enkäten.

Vad är intern reliabilitet?

Med intern reliabilitet menas att man som flera forskare kommer överens om hur de ska tolka vad de ser och hör.

Vad påverkar den interna validiteten?

* Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet. * Hög validitet förutsätter hög reliabilitet. Vill vi mäta kroppsvikt är det inte så svårt att veta när det vi mäter ger ett mått på det vi vill mäta. Om vi istället vill mäta trivsel, intelligens, kunskaper, uppfattningar eller upplevelser blir det svårare.

Vad är inre validitet?

Inre validitet - Inre validitet handlar om överensstämmelsen mellan begrepp och de operationella (mätbara) definitionerna av dem. Metodologisk triangulering - Metodologisk triangulering innebär att information insamlas med flera metoder för att söka så giltig kunskap som möjligt.

Vad är hög validitet?

Validitet betyder ungefär ”giltighet”. Validiteten är hög om resultaten av undersökningen svarar på det undersökningen handlar om. Exempel på låg validitet: - Om vi vill undersöka svenska folkets internetvanor och mailar ut en enkät till alla medieteknikstudenter (inte representativt urval).

Kan ett mätinstrument har hög reliabilitet och samtidigt låg validitet?

Låg reliabilitet medför alltså alltid låg validitet. Följande två regler är bra att komma ihåg: * Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet. * Hög validitet förutsätter hög reliabilitet.

Vad påverkar validiteten?

* Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet. * Hög validitet förutsätter hög reliabilitet. Vill vi mäta kroppsvikt är det inte så svårt att veta när det vi mäter ger ett mått på det vi vill mäta. Om vi istället vill mäta trivsel, intelligens, kunskaper, uppfattningar eller upplevelser blir det svårare.

Har validitet?

Validitet handlar i grunden om mätningars relevans, alltså i hur hög grad ett prov verkligen mäter det man vill mäta. I moderna resonemang tas ibland också hänsyn till mätningens konsekvenser. Validiteten kan uttryckas som korrelationen mellan den teoretiska definitionen och den operationella definitionen.