:

Vilken funktion har redovisningen avseende företagets verksamhet?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken funktion har redovisningen avseende företagets verksamhet?
  2. Vad är K3 redovisning?
  3. Vad är en rättvisande bild?
  4. Vem är intresserad av företags redovisning?
  5. Vilka måste redovisa enligt K3?
  6. Vad menas med tilläggsupplysningar?
  7. Vem är ansvarig för bokföringen?

Vilken funktion har redovisningen avseende företagets verksamhet?

Syftet med ett företags redovisning är att göra det möjligt att ta fram relevant information om verksamhetens ekonomiska resultat (resultaträkning) och ställning (balansräkning) för rätt tidpunkt. Redovisningen ska förse såväl intressenter inom företaget som externa intressenter med den information de har behov för.

Vad är K3 redovisning?

Kategori 3 (K3) är huvudregelverket när företagen ska upprätta en årsredovisning. Regelverket gäller alla företagsformer. Här kan du läsa om utgångspunkterna för K3-regelverket. Du kan även läsa om hur regelverket förhåller sig till årsredovisningslagen och om hur en situation som inte är reglerad ska lösas.

Vad är en rättvisande bild?

Rättvisande bild är en av tre huvudprinciper för årsredovisningen (de övriga är god redovisningssed och överskådlighet), som innebär att balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska innehålla sådan information att läsaren kan få en så riktig bild som möjligt av företagets ekonomiska situation.

Vem är intresserad av företags redovisning?

Förutom du själv kan följande vara intresserade av din bokföring: Leverantörer: Om du behöver ha förlängd kredittid kan det vara bra att kunna visa upp en resultaträkning eller balansräkning för en period för att visa hur företaget går. Banken: Om företaget växer, kan du behöva låna pengar, t.

Vilka måste redovisa enligt K3?

K3 får användas av alla aktiebolag och måste användas av större aktiebolag. Med större aktiebolag menas de som uppfyller minst två av kraven; mer än 50 anställda, mer än 40 miljoner i balansomslutning, mer än 80 miljoner i nettoomsättning.

Vad menas med tilläggsupplysningar?

En tilläggsupplysning är en upplysning som förtydligar och kompletterar informationen i årsredovisningen. Årsredovisningslagen innehåller omfattande bestämmelser om vilka tilläggsupplysningar som ska lämnas och hur de ska redovisas.

Vem är ansvarig för bokföringen?

Om en verkställande direktör har utsetts i ett aktiebolag har denne i första hand ansvaret för att bokföringen sköts i aktiebolaget men även styrelseledamöter kan i vissa fall bli ansvariga. För stiftelser och ekonomiska föreningar är det styrelsen som är ansvarig.