:

Vad kan vi lära oss av milgrams forskning?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan vi lära oss av milgrams forskning?
  2. Vad visade milgrams Lydnadsexperiment?
  3. Vilka slutsatser kan du dra av Milgrams experiment?
  4. Vad är auktoritet psykologi?
  5. Vad är legitim makt?
  6. Hur påverkas man av grupptryck?
  7. Hur får en ledare legitimitet?
  8. Hur känns grupptryck?
  9. Är grupptryck bra eller dåligt?

Vad kan vi lära oss av milgrams forskning?

Många framhåller Stanley Milgrams forskning som epokgörande, men han kritiserades också för bristande etik. Numera anses det oetiskt inom vetenskapen att under falska förutsättningar leda människor in i situationer där de visar sig beredda att döda på uppmaning, en upplevelse som kan vara traumatiserande.

Vad visade milgrams Lydnadsexperiment?

Milgrams lydnadsexperiment eller Milgramexperimentet är en serie berömda socialpsykologiska experiment. Försöken avsåg att belysa och mäta försökspersoners benägenhet att lyda en auktoritet som instruerar försökspersonen att utföra handlingar som personen normalt inte skulle vilja utföra av samvetsskäl.

Vilka slutsatser kan du dra av Milgrams experiment?

Till de slutsatser som Milgram drog av experimentet hör att ”lydnad” reflekterar en psykologisk mekanism då en individ resignerar som agent, betraktar sig själv som ett verktyg för en auktoritet och avsäger sig allt ansvar för sina handlingar. Detta invänder Helm och Morelli emot.

Vad är auktoritet psykologi?

Auktoritet och lydnad hör till socialpsykologin som är en inriktning inom psykologin. Auktoritet Ordbeskrivningen för auktoritet enligt Nationalencyklopedin är: att det är en social relation där en person eller grupp har inflytande över en annan person eller grupp.

Vad är legitim makt?

Legitim makt - Den som har mandat och befogenheter att påverka andra har legitim makt, till exempel en chef som har en organisatorisk rättighet att belöna/bestraffa ett beteende. Referensmakt - Den som, genom att vara ett föredöme för andra, skapar relationer där andra vill likna och befinna sig i ens närhet har makt.

Hur påverkas man av grupptryck?

Experimenten visar att de flesta ”vanliga människor” kan påverkas av grupprocesser att göra felbedömningar och att bete sig illa mot andra. Men motsatsen gäller också; grupper kan lyfta individer att prestera över sin förmåga och att samarbeta och hjälpa andra i teamet.

Hur får en ledare legitimitet?

Din legitimitet som chef baseras på formell makt. Hur du agerar i din chefsroll – ditt beteende, ditt handlande och hur du kommunicerar med och relaterar till andra – är vad din omgivning betraktar som ditt ledarskap.

Hur känns grupptryck?

När grupptryck känns för pressande och en får en dålig känsla i magen, kan det krävas mod att våga säga vad en egentligen tycker. Ett sätt att våga stå upp mot gruppen kan vara att ha någon med sig.

Är grupptryck bra eller dåligt?

Negativt grupptryck Du gör som alla andra och följer gruppen på grund av grupptrycket. Studier har visat att unga förare lättare påverkas av sina passagerare och olycksrisken ökar med 2-3 gånger.