:

Hur kan man förklara etisk kompetens?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan man förklara etisk kompetens?
  2. Hur kommunicerar du på ett etiskt pedagogiskt och empatiskt sätt?
  3. Vad innebär moralisk observans?
  4. Vad är moralisk kompetens?
  5. Hur bemöta på ett etiskt sätt?
  6. Vad är yrkesetik inom värden?
  7. Vad betyder observans?
  8. Vad betyder att vara moralisk?
  9. Vad handlar moralisk utveckling om?

Hur kan man förklara etisk kompetens?

Etisk kompetens handlar om att kunna uppfatta och sätta ord på de värden och intressen som står på spel, och kanske kommer i konflikt med varandra.

Hur kommunicerar du på ett etiskt pedagogiskt och empatiskt sätt?

Levinas betonar en god relation genom ett etiskt handlande och en god kommunikation. Närhets etiken knyter samman den teoretiska bakgrunden med att benämna att ett etiskt gott bemötande och en god kommunikation är grunden för att utveckla och upprätthålla en god relation.

Vad innebär moralisk observans?

Moral (av latinets adjektiv moralis, "det som rör sederna") är en kvalitativ egenskap i en handling, i ett beteende, eller hos en person att följa de etiska normerna; att följa god sed. Det kan också betyda förståelsen inför vad som är rätt och fel.

Vad är moralisk kompetens?

Moralisk kompetens handlar om att se, bedöma och reflektera kring händelser och beslut i vardagen för att sedan agera mer moraliskt.

Hur bemöta på ett etiskt sätt?

Enligt den etiska principen om människors lika värde har du rätt att bli bemött på ett professionellt och värdigt sätt oavsett kön, etnicitet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, eller funktionshinder. Det gäller både om du är patient eller närstående.

Vad är yrkesetik inom värden?

Yrkesetiken beskriver principerna för yrkets samhälleliga uppgift och dess etiska principer. Yrkesetiken skyddar både vårdaren och klienten. I arbetsuppgifter inom social- och hälsovården möter man frågor om rätt och rätt och fel, gott och ont.

Vad betyder observans?

Fornnordiskt namn som består av gudanamnet Ing och betydelseelementet beskydd: skyddad av guden Ing. Norskt namn som består av betydelseelementen beskydd och kamp.

Vad betyder att vara moralisk?

Vår etik eller moral talar om för oss vilka handlingar som anses rätt och vad vi bör eftersträva eller undvika i moraliska situationer. Etik och moral handlar alltså om vad som är gott och ont, rätt och fel. Men det är viktigt att skilja på vad som är rätt och fel enligt juridiska lagar och ur ett etiskt perspektiv.

Vad handlar moralisk utveckling om?

Kohlbergs teori om moralisk utveckling Teorin bygger på att moraliska överväganden, som är en förutsättning för ett etiskt beteende, har sex identifierbara utvecklingsfaser. Dessa faser kunde ingrupperas i tre nivåer. Kohlberg var främst intresserad av rättvisa, och hade rättvisan som utgångspunkt för studien.