:

Vad är samverkan i team?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är samverkan i team?
  2. Vad är en Kompetensbeskrivning?
  3. Vad är evidensbaserad vård och omsorg och varför är det viktigt?
  4. Vilka möjligheter ser ni med Teamtandvård?
  5. Vad är det för skillnad på grupp och team respektive samverka och samarbeta?
  6. Vad innebär det att vården är evidensbaserad?

Vad är samverkan i team?

Samverkan i team ska enligt Cronenwett et al (2007) innebära en öppen kommunikation, ömsesidig respekt, effektivitet inom vårdlaget och att behandling och omvårdnad ska beslutas gemensamt. För att nå detta krävs kunskap inom området för att goda färdigheter ska kunna utvecklas.

Vad är en Kompetensbeskrivning?

Kompetensbeskrivningen ska: Tydliggöra professionen/yrkesutövningen för blivande samt yrkesverksamma specialister. Utgöra en vägledning för landets lärosäten för utformning, planering och genomförande av utbildning.

Vad är evidensbaserad vård och omsorg och varför är det viktigt?

Evidensbaserad vård innebär att på ett medvetet och systematiskt sätt använda forskningsresultat som vägledning i vårdarbetet. Evidens ger ett bättre underlag – en säkrare grund att stå på när man fattar beslut i vården.

Vilka möjligheter ser ni med Teamtandvård?

Tillräckligt med personal,rum och lokaler(anpassade för teamarbete), skrivrum, resurser(tid och pengar) att utbilda personal, stark och inspirerande ledare, förstående personal i alla led, uppmuntran och uppbackning från ledningen.

Vad är det för skillnad på grupp och team respektive samverka och samarbeta?

Enligt Dunér & Blomqvist (2009) definieras ett team som ett begränsat antal medlemmar som har ett gemensamt ansvar för den verksamhet som bedrivs, och kan bestämma över sitt arbetssätt för att nå målen. Nationalencyklopedin (2014) definierar ett team som en mindre grupp som samarbetar i bestämt syfte.

Vad innebär det att vården är evidensbaserad?

Evidensbaserad praktik innebär att den professionelle väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser.