:

Vad kan förskola och skola samverka kring när det gäller socialtjänst?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan förskola och skola samverka kring när det gäller socialtjänst?
  2. Hur kan en förälder bli delaktig i barnets dagar på förskolan?
  3. Hur kan vården samverka med vårdnadshavare för att lyckas med sitt uppdrag?
  4. Hur är du delaktig i ditt barns kunskapsutveckling?
  5. Vad kan föräldrar kräva av förskolan?

Vad kan förskola och skola samverka kring när det gäller socialtjänst?

Förskolan och skolan har anmälningsskyldighet till socialtjänsten. Alla som arbetar inom förskola och skola är skyldiga att anmäla till socialnämnden om det finns misstanke om att ett barn upp till 18 år far illa eller riskerar att fara illa. Det är reglerat i skollagen och i socialtjänstlagen.

Hur kan en förälder bli delaktig i barnets dagar på förskolan?

Resultatet av undersökningen visar att föräldrar anser att genom samtal och dialog med pedagogerna om verksamheten och deras barn skapas delaktighet, på detta sätt får de inblick och kunskap i barnens vardag. De menar att det är betydelsefullt att samtalen bygger på öppenhet och en vilja att förstå varandra.

Hur kan vården samverka med vårdnadshavare för att lyckas med sitt uppdrag?

Samsyn uppnås bland annat genom att de inblandade parterna får gemensam kunskap om barnets problem och behov samt om vilka insatser som kan vara lämp- liga. Det finns också stöd för att föräldrar och barn delar denna samsyn om de har deltagit i arbetet.

Hur är du delaktig i ditt barns kunskapsutveckling?

sätta upp ordningsregler i dialog med eleverna. arbeta kring normer och värden för att träna eleverna att respektera varandra. ge dig som förälder kunskap om skolans mål, arbetsformer och bedömningsgrunder. erbjuda utvecklingssamtal om ditt barns lärande och utveckling.

Vad kan föräldrar kräva av förskolan?

Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska - på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig uppgift för förskolan. Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och barnen ska erbjudas en god miljö i förskolan.