:

Vad kan vi göra för att minska segregationen?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan vi göra för att minska segregationen?
  2. Vilka metoder kan användas för att bekämpa segregation?
  3. Hur påverkar boendesegregationen invandrarungdomars livsvillkor och möjligheter till integration i samhället?
  4. Hur påverkar segregation kriminalitet?
  5. Är Sverige segregerat?
  6. Vilka åtgärder gör politikerna för att mildra konsekvenserna för hushållen och vilka fördelar respektive risker finns med detta?
  7. Hur är integration i Sverige?
  8. Vad är social segregation?

Vad kan vi göra för att minska segregationen?

För att minska segregation är följande utvecklingsområden prioriterade: bostadssegregation, ekonomisk jämställdhet och jämlikhet, likvärdig skola, jämställd och jämlik hälsa, våldsprevention och demokratiskt inflytande.

Vilka metoder kan användas för att bekämpa segregation?

I strategin anges ett antal utgångspunkter som är viktiga i regeringens fortsatta arbete för att minska och motverka segregation: långsiktighet, sektorsövergripande arbetssätt, samverkan och samordning, tidiga och förebyggande insatser, kunskapsbaserat arbetssätt, behov av generella reformer och riktade ...

Hur påverkar boendesegregationen invandrarungdomars livsvillkor och möjligheter till integration i samhället?

Segregeringen var en bidragande orsak till befästandet av en social utslagning på etnisk grund (Statens Invandrarverk, 1997). Invandrarungdomarnas integration försvåras av att de till stor del växt upp i invandrartäta områden och många lever kvar i den miljön.

Hur påverkar segregation kriminalitet?

Man menar att segregation och utanförskap ofta leder till kriminalitet och annat asocialt beteende. Ungdomar i segregerade områden är överrepresenterade när det gäller brott. Polisens uppfattning är att överrepresenteringen har ökat och att det då främst handlar om ungdomar i segregerade bostadsområden (Brå, 2002).

Är Sverige segregerat?

Segregationen har ökat Den socioekonomiska boendesegregationen har ökat i Sverige sedan 1990-talet. Den har ökat både i stora städer, i mindre städer och på landsbygden. Även om graden av segregation varierar, bor alltså stora delar av den svenska befolkningen i kommuner som är segregerade.

Vilka åtgärder gör politikerna för att mildra konsekvenserna för hushållen och vilka fördelar respektive risker finns med detta?

Det politikerna främst har gjort är att införa bidrag till hushållen och tillfälligt sänka skatter. Man har exempelvis infört bidrag för att sänka elkostnaderna samt planerar att tillfälligt sänka skatten på drivmedel.

Hur är integration i Sverige?

Integrationen på arbetsmarknaden går dock bättre i Sverige på längre sikt. 15 år efter ankomst arbetar en större andel av flyktingarna i Sverige än i de övriga länderna, med undantag för Tyskland, som är det enda land där flyktingar på lång sikt har lika hög sysselsättning som inri- kes födda.

Vad är social segregation?

Segregation innebär att människor lever och verkar separerade från varandra. Det kan handla om en uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi (till exempel ålder eller kön).