:

Vad kan denna teknik göra för att underlätta vård och omsorgsarbetet?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan denna teknik göra för att underlätta vård och omsorgsarbetet?
  2. Vilka etiska aspekter behöver man ta hänsyn till och hur kan man hantera dem vid användandet av digital teknik i vård och omsorg?
  3. Vad är hälso och Välfärdsteknik?
  4. Vilken nytta kan personal inom vård och omsorg ha av Välfärdsteknologi?
  5. Vilka etiska aspekter behöver man ta hänsyn till?
  6. Vad ingår i Välfärdsteknik?
  7. Vad är skillnaden mellan Välfärdsteknik och hjälpmedel?
  8. Vilka myndigheter har ansvar för utvecklingen av e hälsa och Välfärdsteknik?

Vad kan denna teknik göra för att underlätta vård och omsorgsarbetet?

Att olika tekniska lösningar också vinner mark inom vård och omsorg är inte oväntat. – Det som kommer mer och mer i dag är aktiva larm i stället för passiva. Det innebär rörelselarm, GPS-larm om man lämnar ett visst område, larm för läkemedel, trygghetslarm med mera, säger Dag Forsén, e-hälsosamordnare i Östergötland.

Vilka etiska aspekter behöver man ta hänsyn till och hur kan man hantera dem vid användandet av digital teknik i vård och omsorg?

Egenmätningar genom kroppsnära teknik aktualiserar värdekonflikter som berör integritet, självbestämmande, informerat samtycke, säkerhet, rättvisa, jämlikhet och tillit. Även frågor om människovärde och människosyn väcks.

Vad är hälso och Välfärdsteknik?

Med hälso- och välfärdsteknik och digitala arbetssätt, är tanken att vården ska bli effektivare, spara resurser, förbättra hälsa, och medföra att de äldre som bor kvar hemma och personer med funktionsnedsättningar upplever ökad trygghet, säkerhet, självständighet, livskvalitet och social delaktighet.

Vilken nytta kan personal inom vård och omsorg ha av Välfärdsteknologi?

Enligt den pågående utredningen Välfärdsteknik i äldreomsorgen42 kan välfärdstekniken bidra till bättre arbetsmiljö. ”Genom användandet av välfärdsteknik kan arbetet organiseras på ett sätt som kan innebära att personalen får mer tid till omsorgsarbetet och mer flexibilitet i utförandet av det, vilket i sin tur kan ...

Vilka etiska aspekter behöver man ta hänsyn till?

Utöver välbefinnande, hälsa, autonomi och rättvisa brukar personlig integritet anföras som en viktig etisk aspekt att beakta [4,5].

Vad ingår i Välfärdsteknik?

Exempel på välfärdsteknik är olika former av hjälpmedel för det dagliga livet som innehåller digital teknik, digitala trygghetslarm, tillsyn via kamera, sen- sorer för påminnelser, robotar och datorprogram.

Vad är skillnaden mellan Välfärdsteknik och hjälpmedel?

Välfärdsteknik och hjälpmedel Välfärdsteknik kan också vara en del av habilitering och rehabilitering men är ett vidare begrepp och används mycket även inom socialtjänsten. Skillnaden kan vara att välfärdsteknik är digital teknik medan hjälpmedel kan innehålla digital teknik men inte behöver göra det.

Vilka myndigheter har ansvar för utvecklingen av e hälsa och Välfärdsteknik?

E-hälsomyndigheten har i uppdrag att samordna regeringens satsningar på e-hälsa och övergripande följa utvecklingene-hälsoområdet. Myndigheten har också ett regeringsuppdrag att ta fram ett nationellt stöd till kommunerna vid införande och användning av digital teknik i kommunerna (e-hälsa) (dnr S5/FST).