:

Vad är primär data?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är primär data?
  2. Vad är ett Primärmaterial?
  3. Vad ska vara med i analys?
  4. Vad betyder Sekundärmaterial?
  5. Hur man kan bedöma vad som är korrekt om informationen i två olika källor skiljer sig åt?

Vad är primär data?

En viktig indelning av de data, d.v.s. den empiri som uppsatsen slutsatser baseras på, är primärdata och sekundärdata. Denna indelning är kopplad till utredaren/forskaren: Primärdata är information som utredaren själv samlar in, medan sekundärdata är uppgifter som redan existerar och som någon annan samlat in.

Vad är ett Primärmaterial?

Primärmaterial är en förstahandskälla. En intervjuperson som berättar om sina egna upplevelser är typiskt primärmaterial. En skriftlig dom i ett rättsfall är också primärmaterial.

Vad ska vara med i analys?

I analysdelen ska du, med utgångspunkt i teorin, förklara hur dina resultat hänger samman. Här är det viktigt att du undviker att ha egna åsikter eller att lyfta in nya teorier. Allt du skriver måste vara kopplat till ditt syfte och de teorier och metoder du tidigare beskrivit.

Vad betyder Sekundärmaterial?

I sekundärmaterial presenteras någonting för dig av någon annan och det är denne andre som har haft tillgång till primärkällan.

Hur man kan bedöma vad som är korrekt om informationen i två olika källor skiljer sig åt?

Man kan söka sin egen information och sina egna källor....För att skilja bra från tvivelaktig information kan man kontrollera källans trovärdighet, tillförlitlighet, rimlighet och referenser genom att fundera på följande frågor:

  • Vem är avsändaren? ...
  • Varifrån kommer bilderna? ...
  • Vilka val har gjorts?