:

Var i lagboken hittar du socialtjänstlagen?

Innehållsförteckning:

 1. Var i lagboken hittar du socialtjänstlagen?
 2. Vad gäller avseende patientens rättighet att ta del av sin journal enligt Offentlighets och Sekretesslag 2009 400 )?
 3. Vad betyder det som står i MB 2 kap 4?
 4. Vad kan man göra mot gängkriminalitet?
 5. Var finns socialtjänstlagen?
 6. Vad krävs för att en allmän handling ska sekretessbeläggas och därmed inte lämnas ut?
 7. Vad händer om man bryter mot sekretessen?
 8. Vilka är miljöbalkens hänsynsregler?
 9. Vad kan man göra för att minska organiserad brottslighet?
 10. Vad är egentligen en ramlag?

Var i lagboken hittar du socialtjänstlagen?

1 kap. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Vad gäller avseende patientens rättighet att ta del av sin journal enligt Offentlighets och Sekretesslag 2009 400 )?

Utlämnande av allmän handling Lag (). 1 a § Av 2 kap. 16 § första stycket tryckfrihetsförordningen framgår att den som önskar ta del av en allmän handling har rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut.

Vad betyder det som står i MB 2 kap 4?

4 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara ...

Vad kan man göra mot gängkriminalitet?

Verktyg i brottsbekämpningen

 1. Polisen får möjlighet att läsa krypterad kommunikation. ...
 2. Enklare att använda hemliga tvångsmedel i fråga om grov och organiserad brottslighet. ...
 3. Ge polisen bättre möjligheter till husrannsakan kopplat till skjutningar och gängmiljöer. ...
 4. Obligatorisk häktning för fler brott.

Var finns socialtjänstlagen?

Socialtjänstlagen är en så kallad ramlag som ligger till grund för socialtjänstens verksamhet. Socialtjänstens mål är enligt denna lag att främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.

Vad krävs för att en allmän handling ska sekretessbeläggas och därmed inte lämnas ut?

När du konstaterat att en handling är allmän är det ändå inte säkert att den är offentlig, det vill säga tillgänglig för allmänheten. Någon form av sekretess kan föreligga. För att en handling ska kunna sekretessbeläggas måste det finnas stöd i offentlighets- och sekretesslagen.

Vad händer om man bryter mot sekretessen?

Brott mot tystnadsplikten regleras i 20 kap. 3 § brottsbalken,BrB. Den som uppsåtligen begår ett sådant brott kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Begås gärningen av oaktsamhet, dömes till böter.

Vilka är miljöbalkens hänsynsregler?

De allmänna hänsynsreglerna innehåller följande grundläggande bestämmelser:

 • Bevisbörderegeln 1 § ...
 • Kunskapskravet 2 § ...
 • Försiktighetsprincipen 3 § ...
 • Bästa möjliga teknik 3 § ...
 • Produktvalsprincipen 4 § ...
 • Hushållnings- och kretsloppsprincipen 5 § ...
 • Lokaliseringsprincipen 6 § ...
 • Skälighetsregeln 7 §

Vad kan man göra för att minska organiserad brottslighet?

För att effektivt komma åt den organiserade brottsligheten samverkar vi med andra myndigheter, bland annat genom det så kallade ”OB-arbetet”, eller Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet. Detta startade 2009 och har med tiden utvecklats bland annat genom ett regeringsuppdrag 2015.

Vad är egentligen en ramlag?

Med en ramlag avses att detaljregleringar undviks i så stor utsträckning som möjligt samt att verksamheten styrs genom mål och delmål som anges i lagen. Mot bakgrund av konstruktionen finns ett tolknings- utrymme för de kommuner och domstolar som tillämpar lagstift- ningen.