:

Vad ska du tänka på när du dokumenterar en uppgift som du utfört?

Innehållsförteckning:

  1. Vad ska du tänka på när du dokumenterar en uppgift som du utfört?
  2. Hur skriver man en bra dokumentation?
  3. Vad är nackdelar med dokumentation?
  4. Vad är det som är viktigt att ta hänsyn till när man dokumenterar och rapporterar?
  5. Vilka är sökorden enligt vips-modellen?
  6. Hur ser system och rutiner ut för rapportering och dokumentation i hemsjukvården?
  7. Vad ska inte dokumenteras?
  8. Vilka lagar som styr dokumentationen?

Vad ska du tänka på när du dokumenterar en uppgift som du utfört?

Dokumentation utgör ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets-, uppföljnings- och utvärderingsarbetet. Syftet med att dokumentera är att bidra till god kvalitet och säker vård. I dokumentationen tydliggörs den enskildes behov av hjälp och stöd samt vad, hur och vem som ska tillgodose hjälpbehoven.

Hur skriver man en bra dokumentation?

Journalanteckningar bör vara kortfattade och sakliga. Undvik värderingar och beskriv gärna faktiska omständigheter. Anteckningarna ska skrivas fortlöpande utan oskäligt dröjsmål. [3] Det betyder att du ska dokumentera händelsen så snart du kan.

Vad är nackdelar med dokumentation?

Det finns naturligtvis även nackdelar med skriftlig dokumentation, som man ska sträva efter att minimera. Missförstånd: Kan den som läser budskapet förstå det som det är tänkt?

Vad är det som är viktigt att ta hänsyn till när man dokumenterar och rapporterar?

Patientjournalen har många olika funktioner och ska spegla innehållet i de viktigaste delarna i vården, det vill säga de olika steg i vårdprocessen som sker med patienten; bedömning, planering, genomförande, resultat och utvärdering.

Vilka är sökorden enligt vips-modellen?

VIPS-modellen - Välbefinnande, Integritet, Prevention, Säkerhet - för strukturering av dokumentation av omvårdnad utifrån hela omvårdnadsprocessen.

Hur ser system och rutiner ut för rapportering och dokumentation i hemsjukvården?

Verksamhetschef ansvarar för att det finns lokala rutiner som säkerställer informationsöverföring och journalföring dygnet runt. Tjänstgörande sjuksköterska ska alltid dokumentera sina insatser/bedömningar i journalen. Även råd och information till patient eller till den som vårdar patienten måste journalföras.

Vad ska inte dokumenteras?

Journalanteckningen får aldrig innehålla antaganden eller vara av kränkande eller nedsättande karaktär. Journalanteckningen ska enligt socialtjänstlagen vara korrekt, väsentlig och ändamålsenlig. Genomförandeplanen är en viktig grund för vad som ska dokumenteras i den sociala journalen.

Vilka lagar som styr dokumentationen?

Journaler är allmän handling. Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) och patientsäkerhetslagen (2010:659) innehåller bestämmelser om tystnadsplikt och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Alla som är verksamma inom hälso- och sjukvård har lagstadgad tystnadsplikt.