:

Är kol hållbart?

Innehållsförteckning:

  1. Är kol hållbart?
  2. Vad menas med kolinlagring?
  3. Hur kan det bli ett långsiktigt kretslopp av koldioxid vid hållbart skogsbruk?
  4. Vad händer med klimatet om för lite kol binds i marken?
  5. Vad är skogens kretslopp?

Är kol hållbart?

De svenska skogarna har ökat sina kolförråd avsevärt under de senaste hundra åren. Genom att satsa på ett långsiktigt hållbart skogsbruk kan kolförråden fortsätta öka under många år framöver. Samtidigt kan skogsbruket fortsätta att leverera klimatvänliga produkter och energi.

Vad menas med kolinlagring?

Kolinlagring innebär att det av döda växtrester och annat organiskt material bildas mull, en svårnedbrytbar organisk restsubstans som blir kvar när markorganismerna brutit ned de mer lättåtkomliga beståndsdelarna.

Hur kan det bli ett långsiktigt kretslopp av koldioxid vid hållbart skogsbruk?

Ett långsiktigt hållbart skogsbruk säkrar ett kretslopp som åter binder koldioxid genom tillväxten av nya träd. Genom att plantera skog på nedlagd jordbruks- och betesmark kan ny skog växa upp, vilket ökar kolförrådet i Sverige. Olika skogs- och marktyper lagrar olika mängd kol.

Vad händer med klimatet om för lite kol binds i marken?

Så kan kol lagras i marken och erosionen minska Totalt innehåller världens jordar dubbelt så mycket koldioxid som atmosfären. I bästa fall skulle världen jordar kunna lagra cirka en miljard ton kol per år. Plöjning av jordbruksmark är en av orsakerna till erosion.

Vad är skogens kretslopp?

Mellan skogen, samhället och atmosfären cirkulerar kol i ett biogent kretslopp. Växande träd och övrig vegetation fångar upp luftens koldioxid och solens energi för att sedan omvandlas till ved och annan biomassa. En del träd skördas och blir produkter, som till exempel tidningspapper och trähus.