:

Vad är maktens subjekt?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är maktens subjekt?
  2. På vilket sätt kommer den sk Maktfördelningsläran till uttryck i svensk rätt?
  3. Vad innebär Motmakt?
  4. Vad är negativ makt?
  5. Vad är Folksuveränitet?
  6. Hur är makt kopplat till ledarskap?
  7. Vad menas med positiv och negativ medial maktutövning?

Vad är maktens subjekt?

Maktens subjekt är en handlande aktör, en person eller organisation av någon sort, som agerar utifrån ett mål eller intresse, vilja. Aktören innehar mer eller mindre makt, beroende på omständigheterna.

På vilket sätt kommer den sk Maktfördelningsläran till uttryck i svensk rätt?

Sverige och andra nordiska länder är del av några få länder som inte tillämpar en maktdelningsprincip, då dessa istället tillämpar en folksuveränitetsprincip vilken innebär att all offentlig makt utgår från folket (RF 1:1) och där folkets representanter i Riksdagen har den slutgiltiga makten i samtliga frågor, detta då ...

Vad innebär Motmakt?

När man talar om ”motmakt” i allmänhet, talar man egentligen om tre saker: motståndet (resistenza) mot den gamla makten, upproret (insurrezione) och den konstituerande kraften (potenza costituente) som skapar en ny makt. Motstånd, uppror och konstituerande kraft utgör den tredelade figur som är motmaktens unika essens.

Vad är negativ makt?

Det andra problemet med hur makt används idag, är att det alltför ofta förknippas med något negativt. Makt är när en person utsätter en annan person, som är lägre ner i en tänkt hierarki, för negativ makt. Och den lägre ner i hierarkin drabbas av den makt som den blir utsatt för.

Vad är Folksuveränitet?

Folksuveränitetsprincipen är ett fundament för demokratibegreppet. Enligt Rousseau, som myntade begreppet, innebär principen att den offentliga makten skall utgå från vad han kallar "den allmänna viljan", alltså den samlade viljan av alla medborgare i en stat.

Hur är makt kopplat till ledarskap?

Med ledarskap följer makt och känsla. Makt är ett laddat ord för många då tankarna omedvetet kan associera till ondska och korruption. Men makt har också självklart positiva sidor. Det handlar egentligen om att på ett etiskt sätt leda organisationen mot de uppsatta mål som finns.

Vad menas med positiv och negativ medial maktutövning?

"Maktmedvetenhet hänger ihop med ansvar. Har vi kunskap om vad makt faktiskt har för potential – då blir det svårare att använda den på ett negativt sätt." Makt är ett ord som ofta bär en negativ laddning.