:

Hur arbetar man hälsofrämjande i skolan?

Innehållsförteckning:

  1. Hur arbetar man hälsofrämjande i skolan?
  2. Vad kan ni som pedagoger göra för att bidra till det hälsofrämjande arbetet?
  3. Hur anser du att en Hälsopedagogs hälsofrämjande arbetssätt ser ut på individnivå?
  4. Hur jobbar en hälsopedagog på individnivå?
  5. Hur kan en hälsopedagog skapa motivation?

Hur arbetar man hälsofrämjande i skolan?

I skolan kan elevhälsan delta i det arbetet i olika sammanhang utifrån den lokala kontexten, till exempel:

  1. det gemensamma planerings- och uppföljningsarbetet på till exempel arbetslagsmöten.
  2. skolans värdegrundsarbete.
  3. arbetet mot kränkande behandling.
  4. arbetet för goda och hälsofrämjande levnadsvanor.

Vad kan ni som pedagoger göra för att bidra till det hälsofrämjande arbetet?

I Vägledning för elevhälsan beskrivs hur elevhälsans arbete både kan bidra till en hälsofrämjande skolutveckling och undanröja hinder för enskilda elevers lärande. Genom att komma in tidigt i processen kan elevhälsan stödja lärare och övrig skolpersonal i arbetet att anpassa och utveckla tillgängliga lärmiljöer.

Hur anser du att en Hälsopedagogs hälsofrämjande arbetssätt ser ut på individnivå?

Hälsofrämjande arbetsplatser kan i praktiken lägga ansvar på enskilda individer men också fokusera på att förändra miljön runtomkring. Det är viktigt att se detta som en process som startar, fortsätter och ständigt utvecklas (Källestål, Bjurval & Menckel, 2004).

Hur jobbar en hälsopedagog på individnivå?

Till viss utsträckning jobbar en hälsopedagog med individ- och gruppinriktade aktiviteter som till exempel hälsoprofilsbedömningar och stressprofiler samt individuella samtal och stresshantering. Ett inslag är utbildning och information till chefer och personal.

Hur kan en hälsopedagog skapa motivation?

I resultatet framkommer det att individerna förväntar sig att hälsopedagoger har kunskap och kompetens inom sitt område. En god kommunikation från hälsopedagogen anses också vara viktigt visar resultatet, liksom att denne visar hängivenhet, bekräftar, uppmärksammar och kan få individen att känna tillit.