:

Hur kan man öka skogens förmåga att binda kol?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan man öka skogens förmåga att binda kol?
  2. Vad är skillnaden mellan planterad och naturlig skog?
  3. Hur lagras kol?
  4. Vad är en naturlig skog?
  5. Var finns gammelskog?

Hur kan man öka skogens förmåga att binda kol?

Om skogen ska vara en effektiv kolsänka måste den växa starkt och den producerade veden tas tillvara. De flesta är överens om att koldioxidutsläppen måste ner. Det viktigaste är förstås att minska utsläppen men detta kan kombineras med ökade upptag av koldioxid i träd.

Vad är skillnaden mellan planterad och naturlig skog?

Urskog är skog som aldrig har utsatts för mänsklig exploatering som jordbruk och skogsbruk. Motsatsen är kulturskog, dvs skog som är ett resultat av skogsodling där man har planterat ny skog. Ett mellanting är naturskog, skog som inte har utsatts för mänsklig verksamhet på 150 år.

Hur lagras kol?

Kol finns lagrat i trädens stam, grenar, barr, löv och rötter, men även i dött organiskt material och i jordmånen. Genom att kolet är bundet i skogen bidrar det inte till växthuseffekten i atmosfären. Beroende på hur skogen brukas kan mängden kol som är bundet i skogen förändras.

Vad är en naturlig skog?

Skog är ett helt ekosystem, ett myller av liv. En miljö som utgörs av svampar, växter och djur. Naturliga skogar formas av ekologiska processer som stormar, bränder, bete och översvämningar. En miljö där träden har en central roll som värdväxter för tusentals andra skogslevande arter.

Var finns gammelskog?

I landets norra delar, framför allt i gränstrakterna mot fjällvärlden, finns fortfarande många områden med mer än 10 procent gammelskog, men i södra Sverige kan mindre än 2 procent av skogen räknas som gammal. Skogarna i södra Sverige började påverkas vid introduktionen av jordbruket för ca 6000 år sedan.