:

Hur kan sociala levnadsvanor och livsvillkor påverka människors hälsa?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan sociala levnadsvanor och livsvillkor påverka människors hälsa?
  2. Hur viktigt är miljö?
  3. Vad gör miljö och hälsoskyddsnämnden?
  4. Vad har Sverige som huvudsaklig miljölagstiftning?
  5. Vad är miljö och hälsa?

Hur kan sociala levnadsvanor och livsvillkor påverka människors hälsa?

Ojämlikhet i hälsa skapas av att olika grupper i samhället, till exempel kvinnor och män eller olika socioekonomiska grupper, har systematiskt olika livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor. Detta påverkar risken för både smittsamma och icke smittsamma sjukdomar.

Hur viktigt är miljö?

En bättre kvalitet på miljönviktiga områden som luft, vatten och buller kan förebygga sjukdomar och förbättra människors hälsa. Luftföroreningar är den enskilt största miljöhälsorisken i Europa och förknippas med hjärtsjukdom, stroke, lungsjukdom och lungcancer.

Vad gör miljö och hälsoskyddsnämnden?

Genom prövning och tillsyn bidrar vi till ett hållbart samhälle. Vi arbetar också förebyggande genom att sprida information och ge råd och anvisningar. Det handlar bland annat om minskad miljöpåverkan, säkra livsmedel, ansvarsfull alkoholservering och god vistelsemiljö i förskola, skola och äldreomsorg.

Vad har Sverige som huvudsaklig miljölagstiftning?

Miljöbalken är Sveriges huvudsakliga miljölagstiftning.

Vad är miljö och hälsa?

Forskning om miljö och hälsa handlar bland annat om hur den allmänna miljön i och omkring våra bostäder, liksom förekomsten av giftiga metaller och hormonstörande ämnen i vår föda, påverkar hälsa och välbefinnande.