:

Hur byggföretagen arbetar för att förebygga olyckor på en byggarbetsplats?

Innehållsförteckning:

 1. Hur byggföretagen arbetar för att förebygga olyckor på en byggarbetsplats?
 2. Vad ska du göra för att undvika faran?
 3. Måste det alltid finnas en bas-P i ett byggprojekt?
 4. Vad ansvarar bas-p främst för?
 5. Hur hittar man osynliga risker?
 6. Vad har ett skyddsombud för rättigheter och skyldigheter?
 7. Måste man ha Kemikalieskåp?

Hur byggföretagen arbetar för att förebygga olyckor på en byggarbetsplats?

Redan under planeringen och projekteringen ska byggherren och projektörerna identifiera arbetsmiljörisker som kan uppstå i byggprojektet och försöka förebygga dessa. De risker som inte kan elimineras genom att byggherren och projektörerna välja andra lösningar, måste hanteras på något sätt.

Vad ska du göra för att undvika faran?

 1. Grundprinciper för att förebygga arbetsmiljörisker.
 2. Planera och projektera bort risker.
 3. Samordna så att risker inte uppstår.
 4. Hantera kvarstående arbetsmiljörisker i byggskedet.

Måste det alltid finnas en bas-P i ett byggprojekt?

För vissa byggnads- eller anläggningsarbeten ska en arbetsmiljöplan tas fram. Det gäller byggprojekt av en viss omfattning eller där arbeten med särskild risk kommer att utföras.

Vad ansvarar bas-p främst för?

Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P) utarbeta en dokumentation över konstruktion och utformning, så att kommande arbeten med drift, underhåll, ändring och rivning kan ske säkert och hälsosamt.

Hur hittar man osynliga risker?

 1. Arbete på hög höjd.
 2. Markarbete och grundläggning.
 3. Arbete under jord, i tunnlar, brunnar och rör.
 4. Arbete med tunga byggelement.
 5. Arbete intill vägar och spår.
 6. Rivning.
 7. Arbete med brandrisk.

Vad har ett skyddsombud för rättigheter och skyldigheter?

Dina uppgifter som skyddsombud Företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. Verka för en tillfredställande arbetsmiljö. Vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall och över att arbetsgivaren uppfyller kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet, samt har en organiserad arbetsanpassning- och rehabiliteringsverksamhet.

Måste man ha Kemikalieskåp?

När behövs kemikalieskåp? Kemikalieskåp behövs när miljöfarliga och brandfarliga kemikalier: Utgör hälsorisk. Risk för miljön.