:

Får man diskriminera vid anställning?

Innehållsförteckning:

  1. Får man diskriminera vid anställning?
  2. Vad händer med anställningsavtalet vid diskriminering?
  3. Kan kollegor diskriminera varandra?
  4. Vilka regler finns det på arbetsmarknaden finns det någon lag som skyddar från diskriminering?
  5. Vad är en diskriminering?

Får man diskriminera vid anställning?

Diskriminering är alltid förbjudet Diskrimineringsreglerna gäller vid alla åtgärder som en arbetsgivare vidtar mot en arbetssökande eller anställd, alltså inte bara vid rekrytering. Lagen är också tvingande, vilket innebär att det inte går att avtala bort reglerna i kollektivavtal eller andra avtal.

Vad händer med anställningsavtalet vid diskriminering?

Arbetsgivare får inte straffa den som anmäler diskriminering Den som har anmält diskriminering eller har påtalat att en arbetsgivare bryter mot lagen (till exempel genom att inte arbeta förebyggande mot trakasserier) är skyddad mot att bli bestraffad, det vill säga utsatt för repressalier.

Kan kollegor diskriminera varandra?

Diskrimineringslagen tar sikte på arbets- givarens ansvar. Det innebär att en kollega inte kan ställas till ansvar för att ha diskriminerat någon. Däremot ses chefer och i många fall arbetsledare eller liknande som arbetsgivarrepresentanter vilket gör att arbetsgivaren blir ansvarig för deras handlande.

Vilka regler finns det på arbetsmarknaden finns det någon lag som skyddar från diskriminering?

13 a § Förbudet mot diskriminering i 13 § 1 och 2 som har samband med kön hindrar inte att kvinnor och män behandlas olika, om det har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Lag (2012:673). nödvändiga för att uppnå syftet.

Vad är en diskriminering?

Diskriminering kan handla om att du blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier. Bristande tillgänglighet i affären eller på bussen kan också vara diskriminering. Det kan också innebära att du blir orättvist behandlad på jobbet, i skolan eller där du handlar.