:

Hur kan jag minska antalet hormonstörande ämnen jag utsätts för?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan jag minska antalet hormonstörande ämnen jag utsätts för?
  2. Hur får man kemikalier i kroppen?
  3. Hur ska man hantera kemikalier?
  4. Hur påverkas kroppen av hormonstörande ämnen?
  5. Vad gör kemikalier i kroppen?

Hur kan jag minska antalet hormonstörande ämnen jag utsätts för?

Det bästa sättet att undvika att kemikalier med hormonstörande egenskaper hamnar i maten är att se till att sådana ämnen inte släpps ut i miljön eller används vid livsmedelsproduktionen eller i material som kommer i kontakt med livsmedel.

Hur får man kemikalier i kroppen?

Långlivade kemikalier lagras i kroppen Av de 30.000 kemikalier som vi andas in, sväljer eller tar upp genom huden är vissa ett större hot mot vår hälsa än andra, som giftiga metaller som kadmium, bly, kvicksilver och arsenik.

Hur ska man hantera kemikalier?

Avfall och återvinning Du är skyldig att sortera ditt avfall enligt lagarna om avfall. Läs på förpackningen på kemiska produkter om hur du ska hantera produkterna och dess förpackningar när de har blivit avfall. Lämna in produkterna som farligt avfall på en återvinningscentral.

Hur påverkas kroppen av hormonstörande ämnen?

Hormonstörande ämnen är sådana ämnen som är främmande för kroppen och kan störa kroppens eget hormonsystem. Ämnena kan exempelvis bidra till utveckling av cancer eller påverka ämnesomsättningen och förmågan att få barn. Det mest kritiska skedet för effekter är fosterstadiet.

Vad gör kemikalier i kroppen?

Vissa kemikalier kan påverka hormonsystemet och kallas därför hormonstörande ämnen. Dessa ämnen förekommer i vardagsvaror och misstänks vara en av anledningarna till ökningen av några av de vanligaste folksjukdomarna i vårt samhälle.