:

Hur kan man arbeta med likabehandling?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan man arbeta med likabehandling?
  2. Hur kan man arbeta med lika behandling i pedagogisk verksamhet?
  3. Vad kan hindra barns delaktighet i likabehandlingsarbete i förskolan?
  4. Hur kan man arbeta med likabehandling på förskolan?
  5. Vilka utmaningar och möjligheter ser läraren i arbetet med likabehandlingsplanen?
  6. Vad innebär lika behandling i skolan?

Hur kan man arbeta med likabehandling?

Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Att arbeta med likabehandlingsfrågor i arbetslivet är positivt på många sätt.

Hur kan man arbeta med lika behandling i pedagogisk verksamhet?

Alla som arbetar i verksamheten har tagit del av planen genom att vara med när den skrivs samt genom att läsa den. Tillsammans med barnen arbetar de för att fästa de värderingar och budskap som likabehandlingsplanen förmedlar. Detta gör de genom samtal, diskussioner och intervjuer.

Vad kan hindra barns delaktighet i likabehandlingsarbete i förskolan?

För att ta ansvar för ett likabehandlingsarbete måste förskolorna arbeta aktivt för att förebygga och förhindra att barn utsätts för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och detta enligt diskrimineringslagen och skollagen (DO 2013, s. 10).

Hur kan man arbeta med likabehandling på förskolan?

Exempel på det främjande arbetet är att pojkar och flickor ges lika stort inflytande och utrymme i verksamheten. Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Exempel på förebyggande arbete är att leka rollekar och träna empati med barn i förskolan.

Vilka utmaningar och möjligheter ser läraren i arbetet med likabehandlingsplanen?

Det främjande arbetet I skolans likabehandlingsplan ska varje verksamhet redovisa de åtgärder som ska främja likabehandling i skolan och de åtgärder som ska förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (Herlin & Munthe, 2011).

Vad innebär lika behandling i skolan?

Likabehandlingsplanen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.