:

Vilka etiska principer finns för forskning?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka etiska principer finns för forskning?
 2. Vad är informationskravet?
 3. Vad innebär informationskravet i samband med Forskningsetiken?
 4. Vilka är de fyra etiska principerna som skall följas vid forskning?
 5. Vad är Nyttjandekrav?
 6. Vad är forskningsetik?
 7. Vad är Samtyckeskravet?

Vilka etiska principer finns för forskning?

 • Skyldighet att göra gott. Forskning ska göra gott och inte skada. ...
 • Rättvis behandling. Rättvisa gäller främst valet av försökspersoner. ...
 • Respekt för individen. ...
 • Försiktighetsprincipen ser på konsekvenser av ny kunskap. ...
 • Redaktör/skribent: Anja Castensson.
 • Tillfrågade experter: ...
 • Fördjupning:
BE

Vad är informationskravet?

Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002, s 7) att forskaren har en skyldighet att informera deltagarna i en undersökning om deras roll i undersökningen och på vilka villkor de deltar. Ett av dessa villkor är att deltagande är frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande om de önskar.

Vad innebär informationskravet i samband med Forskningsetiken?

Informationskravet. Forskaren ska ge information om studien och upplysa deltagaren om att hen har rätt att avbryta sin medverkan när som helst - det är frivilligt.

Vilka är de fyra etiska principerna som skall följas vid forskning?

Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa krav skall i det följande kallas informations kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

Vad är Nyttjandekrav?

Nyttjandekravet - att uppgifter om enskilda insamlade för forskningsändamål inte får utlånas för andra kommersiella eller andra icke-vetenskapliga syften.

Vad är forskningsetik?

Forskaretik rör forskarens relation till själva forskningsuppgiften eller forskningsuppdraget. Forskningsetik rör frågor om hur man i forskningen tar hänsyn till och skyddar olika deltagare och försökspersoner som berörs av forskningen.

Vad är Samtyckeskravet?

Samtyckeskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002, s 9–10) att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan i en undersökning. Detta innebär att forskaren ska införskaffa undersökningsdeltagarnas samtycke.