:

Vad är vattendirektivet?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är vattendirektivet?
  2. Vem beslutar om miljökvalitetsnormer?
  3. Vad står MKN för?
  4. Hur definieras grundvatten enligt EU )?
  5. Hur tillämpas reglerna om miljökvalitetsnormer?
  6. Vad är en miljökvalitetsnorm?
  7. Hur många är Vattendistrikten i Sverige?

Vad är vattendirektivet?

EU:s vattendirektiv har tagits fram av EU för att skapa en likadan förvaltning av medlemsländernas vatten. Syftet är att vi ska ta hand om våra vattenresurser så att kommande generationer ska få tillgång till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd.

Vem beslutar om miljökvalitetsnormer?

Det är vattendelegationen vid Vattenmyndigheten i respektive distrikt som beslutar om miljökvalitetsnormerna för en vattenförekomst. Genom normerna ställer delegationerna krav på ekologisk och kemisk kvalitet i ytvatten, och krav på kemisk kvalitet och vattentillgång för grundvatten.

Vad står MKN för?

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477).

Hur definieras grundvatten enligt EU )?

Grundvatten är en av nyckelkomponenterna i WFD, där fokus för grundvatten ligger på mål för både kvantitativ och kemisk status. Målen för ytvatten rör ekologisk och kemisk status. Målen för kvantitativ status är klara i WFD, där syftet är att säkerställa en balans mellan uttag och nybildning av grundvatten.

Hur tillämpas reglerna om miljökvalitetsnormer?

Regler för arbetet med tillsyn vidta åtgärder för att se till att miljökvalitetsnormer följs såsom att initiera omprövning, meddela förelägganden, bedriva informationsverksamhet m.m. En del i tillsynsmyndighetens ansvar är att regelbundet se över villkor i tillstånd och se till att de vid behov uppdateras.

Vad är en miljökvalitetsnorm?

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477).

Hur många är Vattendistrikten i Sverige?

Sverige är indelat i fem vattendistrikt för vattenförvaltning: Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet.