:

Hur skyddar vi vårt vatten?

Innehållsförteckning:

  1. Hur skyddar vi vårt vatten?
  2. Vad gäller i ett vattenskyddsområde?
  3. Vad gäller inom vattenskyddsområde?
  4. Var finns skyddsområden för vattentäkt?
  5. Får man bygga på vattenskyddsområde?

Hur skyddar vi vårt vatten?

skyddar vi vattnet Bestämmelserna i och runt vattenskyddsområdena finns till för att skydda vår råvara mot skador. Särskilda föreskrifter finns bland annat för kemikaliehantering, transporter av farligt gods, jordbruk, skogsbruk, industrier och avloppsanordningar.

Vad gäller i ett vattenskyddsområde?

Vad är ett vattenskyddsområde? Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt avgränsat område som motsvarar det område en dricksvattentäkt får sitt vatten ifrån. Det finns regler för vad man får och inte får göra inom området. Vissa aktiviteter är förbjudna och vissa kräver anmälan eller tillstånd.

Vad gäller inom vattenskyddsområde?

Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt avgränsat område som motsvarar det område en dricksvattentäkt får sitt vatten ifrån. Det finns regler för vad man får och inte får göra inom området. Vissa aktiviteter är förbjudna och vissa kräver anmälan eller tillstånd.

Var finns skyddsområden för vattentäkt?

Kring vattentäkter finns ett skyddsområde med särskilda restriktioner. Inom Dala Vatten och Avfalls verksamhetsområde finns 21 vattentäkter, varav en ytvattentäkt. De flesta av dem har fastställda skyddsområden. För de vattentäkter som idag saknar skyddsområde är det under framtagande.

Får man bygga på vattenskyddsområde?

För ett vattenskyddsområde skall länsstyrelsen eller kommunen meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området som behövs för att tillgodose syftet med området.