:

På vilka sätt kan skogsbruket bidra till en hållbar utveckling?

Innehållsförteckning:

  1. På vilka sätt kan skogsbruket bidra till en hållbar utveckling?
  2. Hur kan vi använda skogen på ett hållbart sätt?
  3. Vad kan man göra träd av?
  4. Vad är sant angående Sveriges skogar?
  5. Vad innebär den svenska modellen när det gäller skogsbruk?

På vilka sätt kan skogsbruket bidra till en hållbar utveckling?

Återplantering av träd utgör stommen i ett hållbart skogsbruk. Andra vitala delar är att plantera rätt träd på rätt plats, trädslag som passar den aktuella marken och klimatzonen. Det gäller att ta hand om den värdefulla resursen skogen genom att öka tillväxten och investera i växande skog.

Hur kan vi använda skogen på ett hållbart sätt?

Skogsvårdslagen - ett steg mot hållbart skogsbruk Målen som ingår är biologisk mångfald, vattenkvalitet, kulturarv och skogens sociala värde. Dessa liknar grundstenarna i hållbart skogsbruk. Den anger t ex att skogen är en förnybar resurs som ska skötas på ett sätt som gör att den finns kvar på lång sikt.

Vad kan man göra träd av?

Av all skog som skördas i Sverige i dag används merparten till att producera trävaror, papper, kartong och bioenergi. En mindre del används till textil, kemikalier och kompositmaterial.

Vad är sant angående Sveriges skogar?

Sveriges yta är till 70% täckt av skog. Av Sveriges totala landyta på närmare 41 miljoner hektar räknas cirka 28 miljoner hektar som skogsmark.

Vad innebär den svenska modellen när det gäller skogsbruk?

Den svenska modellen innebär ett skogsbruk där naturvårdsnytta skapas genom en kombination av formellt skyddad skog och skogsägarnas brukande. Den formellt skyddade skogen är nationalparker, naturreservat och biotopskyddad skog som staten inrättar. Dessutom gör skogsägarna frivilliga avsättningar.