:

Vad är det för skillnad mellan allmän platsmark och Kvartersmark?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är det för skillnad mellan allmän platsmark och Kvartersmark?
  2. Vad är enskilt huvudmannaskap?
  3. Vad menas med allmän platsmark?
  4. På vilket sätt handlar begränsad tillgänglighet och trakasserier om diskriminering?
  5. Vad ingår i Gatukostnadsersättning?
  6. Vilka kan vara huvudman för allmän plats?
  7. Får man odla på allmän plats?

Vad är det för skillnad mellan allmän platsmark och Kvartersmark?

Med kvartersmark menas mark som enligt detaljplan inte är allmän plats eller vattenområde utan främst är avsedd för bebyggelse för enskilt ändamål eller allmänna verksamheter. Kommunen ska i detaljplan alltid ange användningen av kvartersmark.

Vad är enskilt huvudmannaskap?

Vid enskilt huvudmannaskap är det fastighetsägarna som förväntas den allmänna platsmarken och bygga ut de anläggningar som ska finnas där. Marklösen sker här normalt inte med äganderätt utan genom anläggningsåtgärd, d.v.s. en gemensamhetsanläggning inrättas vilket innebär en form av servitutsrätt till marken.

Vad menas med allmän platsmark?

En allmän plats är ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. Kommunen ska i en detaljplan reglera vilka områden som ska vara allmän plats. En allmän plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet och får till skillnad från kvartersmark inte stängas av för allmänheten.

På vilket sätt handlar begränsad tillgänglighet och trakasserier om diskriminering?

Vad är bristande tillgänglighet enligt lagen? Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte genomför skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Vad ingår i Gatukostnadsersättning?

Kommunen tar ut gatukostnader Kommuner har enligt PBL möjlighet att ta ut kostnaden av fastighetsägarna för att anlägga och förbättra gator och andra allmänna platser, så kallad gatukostnadsersättning.

Vilka kan vara huvudman för allmän plats?

Enligt plan och bygglagen ska kommunen vara huvudman för allmän plats inom detaljplan. Kommunen får dock, om det finns särskilda skäl, i detaljplanen bestämma att kommunen inte ska vara huvudman för en eller flera allmänna platser. Då någon annan än kommunen är huvudman benämns huvudmannaskapet som ”enskilt”.

Får man odla på allmän plats?

Det finns inga hinder för odling på allmän plats (park eller natur) i plan- och bygglagen. Allmän platsmark får dock enligt lag inte göras otillgänglig för allmänheten. Den odlade marken kan efter samråd med fastighets- och gatukontoret markeras med buskar, staket el dyl.