:

Hur förhåller sig Program projekt och portfölj?

Innehållsförteckning:

  1. Hur förhåller sig Program projekt och portfölj?
  2. Vad är Portföljkontor?
  3. Vad gör en styrgrupp?
  4. Vad består en styrgrupp av?
  5. Vad är en beslutspunkt?
  6. Vilka vanliga organisationsformer nämns i boken?
  7. Vad är ett projektrum?
  8. Hur styr man ett projekt?
  9. Varför Portföljstyrning?

Hur förhåller sig Program projekt och portfölj?

En projektportfölj är till skillnad från projekt och program inte en tidsatt engångsföreteelse utan är kopplad till den strategiska planeringen i företa- get. Portföljen innehåller de initiativ, projekt och program som krävs för att utveckla och förändra verksamheten utifrån övergripande mål och stra- tegier.

Vad är Portföljkontor?

Att arbeta i ett portföljkontor är en stor utmaning som kräver både kunnande, tålamod och ibland även politisk fingertoppskänsla. För att lyckas räcker det inte att ha en modell implementerad. Arbeta med rätt saker – säkerställ ett tydligt uppdrag för kontoret med mandat och resurser!

Vad gör en styrgrupp?

Styrgruppens syfte är att skapa rätt förutsättningar för uppdraget och att övergripande säkerställa rätt prioriteringar utifrån verksamhetens behov. Här representerar deltagarna nästan alltid olika intressen från verksamheten.

Vad består en styrgrupp av?

Styrgruppen består oftast av representanter från linjeorganisationen som ska ta emot projektresultatet, är resursägare till resurser i projektet samt den avdelning som beställt projektet (sponsrar projektet).

Vad är en beslutspunkt?

Beslutspunkter / grindar Beslutspunkterna kan liknas vid grindar, som är tydliga avgränsning mellan de olika faserna. Ett beslut är förutsättningen för att öppna grinden och arbeta vidare med nästa fas. Om genomförandefasen pågår under en lång tid kan det dessutom finnas behov av en grind inom denna fas.

Vilka vanliga organisationsformer nämns i boken?

Vilka vanliga organisationsformer nämns i boken? Hierarkisk, projekt och matris.

Vad är ett projektrum?

Ett projektrum är ett medel för att åstadkomma ett effektivt värdeflöde vid framtagning av nya produkter i tvärfunktionella projekt.

Hur styr man ett projekt?

Styrsystemet är formellt och chefer eller projektledare kan använda sig utav det före och under hela projektets gång. Ett diagnostiserande styrsystem tillhandahåller tre funktioner som man kan använda sig utav för att följa sitt projekt: mätindikatorer, förutbestämda mål och korrigering av avvikelser.

Varför Portföljstyrning?

Utan effektiv portföljstyrning ökar riskera att fel projekt påbörjas, att påbörjade projekt inte håller sig inom sina tids- och kostnadsramar, samt att projekten inte levererar det förväntade värdet. Portföljstyrningen kan också underlätta samordning av projekt och resurstilldelning.