:

Vad menas med utbyte inom kemin?

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med utbyte inom kemin?
  2. Hur räknar man ut det teoretiska utbytet?
  3. Vad menas med en Jämviktsreaktion?
  4. Vilket ämne är begränsande?
  5. Vad är kemisk jämvikt kemi 2?
  6. Vilka faktorer påverkar jämviktsläget?

Vad menas med utbyte inom kemin?

Utbyte som begrepp i kemi- och processammanhang används ofta synonymt med kemiskt utbyte, processutbyte och reaktionsutbyte, och betecknar den mängd produkt som erhålles i en process eller kemisk reaktion. Det absoluta utbytet kan anges som vikt (massa i kg) eller i mol (molärt utbyte).

Hur räknar man ut det teoretiska utbytet?

Den teoretiska mängden beräknas alltid på substansmängden för den begränsande reaktanten – alltså den reaktant som finns i minst antal mol. Utbytet kan sedan beräknas antingen via massan eller via substansmängden.

Vad menas med en Jämviktsreaktion?

Kemisk jämvikt (equilibrium) är då en kemisk reaktion äger rum med samma reaktionshastighet som dess motsatta reaktion. Detta innebär att reaktionshastigheten för den framåtskridande och den bakåtskridande reaktionen är lika, och koncentrationen av reaktanter och produkter är konstant.

Vilket ämne är begränsande?

Om man tittar på reaktionsformeln ser man att 1 mol syrgas reagerar med 2 mol vätgas och bildar 1 mol vatten. 0,3125 mol syrgas reagerar alltså med 0,625 mol vätgas och bildar 0,3125 mol vatten. Man säger att syrgas är begränsande reaktant, och att vätgas finns i överskott.

Vad är kemisk jämvikt kemi 2?

I de kemiska reaktioner som vi hittills studerat har reaktionen startat och fortsatt tills reaktanterna tagit slut. Detta hör till ovanligheterna. När det finns tillräckligt mycket produkter kan dessa reagera och bilda reaktanter så att reaktionen kan börja gå baklänges.

Vilka faktorer påverkar jämviktsläget?

När man ändrar en koncentration påverkar man inte K-värdet. Vid en ökning av en koncentration får vi tillgång till fler molekyler som kan reagera, men själva förhållandet mellan reaktanter och produkter ändras inte. När man ändrar på koncentrationen av ett ämne så förstör man jämvikten.