:

Hur kan en funktion se ut?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan en funktion se ut?
 2. Hur räknar man ut linjära funktioner?
 3. Vilka funktioner finns det?
 4. Hur tar man reda på andragradsfunktion?
 5. Hur får man fram en andragradsekvation?
 6. Vad står Y KX M för?
 7. Hur räknar man ut riktningskoefficienten?
 8. Vad är inte en funktion?

Hur kan en funktion se ut?

En funktion är ett samband, en regel. Den kan liknas vid en maskin, där man stoppar in ett värde i ena änden, som vi till exempel kan kalla x, och får ut ett annat värde i andra änden, som vi till exempel kan kalla y. Det värde vi får ut, kallar vi funktionsvärdet.

Hur räknar man ut linjära funktioner?

Om alla punkter som ingår i en funktions graf hamnar längs en rak linje då grafen ritas ut i ett koordinatsystem, kallar vi funktionen en linjär funktion. Funktionsvärdet (värdet på y) är beroende av vad vi sätter in för värde på x. Om vi till exempel har x = 2, så blir y = 2 + 5 = 7. Om x = 5, så blir y = 5 + 5 = 10.

Vilka funktioner finns det?

Typer av funktioner

 • Elementär funktion.
 • Kontinuerlig funktion.
 • Glatt funktion.
 • Analytisk funktion.
 • Implicit funktion.
 • Invers funktion.
 • Sammansatt funktion.

Hur tar man reda på andragradsfunktion?

Man kan skriva en andragradsfunktion på flera sätt, t ex y(x)=ax2+bx+c eller y(x)=k(x-x1)(x-x2) eller y(x)=k(x-x0)+m. Det går att skriva om en av formlerna till en annan, om man vill.

Hur får man fram en andragradsekvation?

Andragradsfunktioner och deras grafer Om en andragradsfunktion står på formen y=ax2+bx+c avgör a både åt vilket håll kurvan är krökt (⌣ eller ⌢) och dess bredd.

Vad står Y KX M för?

En rät linje kan beskrivas matematiskt med likheten y = kx + m där bokstäverna i formeln betyder följande. k är en konstant som motsvarar linjens lutning. Konstanten k kallas även riktningskoefficienten. m är en konstant som motsvarar y-värdet där linjen skär y-axeln.

Hur räknar man ut riktningskoefficienten?

Därför finns det en formel vi kan använda oss av då vi vet två punkter där linjen passerar i koordinatsystemet.

 1. Riktningskoefficienten k för en linje kan beräknas genom. ...
 2. y = kx + m är en linjes ekvation i k-form. ...
 3. där vi vet värdet på k och punkten.

Vad är inte en funktion?

En funktion inom matematiken är ett matematiskt samband där det för varje tillåtet värde på x ( bildar en definitionsmängd av oberoende variabler) finns endast ett y-värde (som bildar en värdemängd av beroende variabler).