:

Vad syftar planering till?

Innehållsförteckning:

  1. Vad syftar planering till?
  2. Vad är bra med planering?
  3. Vilka aspekter ingår i planeringen?
  4. Vad är en finplanering?
  5. Vad är Genomförandeprocess?

Vad syftar planering till?

Planering är en process, vars syfte är att uppnå framtida mål genom att göra handlingar systematiskt och målinriktat utifrån givna faktorer. Planera är en av fyra faser, vilka ingår i den metod som används för att uppnå ständig förbättring.

Vad är bra med planering?

Genom att planera din tid kan du undvika den stress som uppstår när man skjuter upp saker. Planera även in det som är roligt, inspirerande och stimulerande – och som kanske annars inte blir av. Om du planerar kan du också bygga in tid för vila och återhämtning mellan de aktiviteter som är krävande.

Vilka aspekter ingår i planeringen?

En noggrann planering med väl formulerade mål och möjlighet till uppföljning och utvärdering underlättar arbetets genomförande och avrapportering. Checklistan är uppdelad i fyra delar: planera, genomföra, följa upp och utvärdera samt beskriva folkhälsoarbete.

Vad är en finplanering?

Finplanering är en mer detaljerad planering än grovplanering. Du kan använda finplanering att schemalägga enskilda jobb eller handla order och styra tillverkningsmiljön. Den bryts ned varje operation i dess enskilda aktiviteter eller projekt. Dessa jobb sedan tilldelas resurser för åtgärder som utför dem.

Vad är Genomförandeprocess?

Arbetet inleddes med en kartläggning av befintlig process från idéstadiet fram till att det efter ett planarbete och ett genomförandeskede finns en byggnad eller anläggning förverkligad. Därefter identifierades svagheter, exempelvis i form av otydliga gränssnitt eller överlämningar mellan förvaltningar.