:

Vad är byggarbete?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är byggarbete?
  2. Vem riktar sig AFS till?
  3. Vem ska jobba med arbetsmiljön?
  4. Vad är målet med bra arbetsmiljö?
  5. Vad gör en byggnadsarbetare?
  6. Är AFS tvingande?
  7. Vilken paragraf i AFS 1999 3 anger vad en arbetsmiljöplan ska innehålla?
  8. Vad innebär arbetsmiljölagen i korthet?

Vad är byggarbete?

Förenklat kan man säga att alla arbeten som behövs för att uppföra, underhålla, ändra eller riva en byggnad eller anläggning räknas som byggnads- eller anläggningsarbete.

Vem riktar sig AFS till?

Föreskrifterna innehåller regler för hur personer som inte fyllt 18 år får arbeta. Föreskrifterna riktar sig till arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare som låter minderåriga utföra arbete.

Vem ska jobba med arbetsmiljön?

Arbetsgivaren ska se till att alla arbetstagare har en god arbetsmiljö och kan göra sitt jobb utan risk för olycksfall och ohälsa. De grundläggande reglerna om hur arbetsmiljöarbetet ska göras finns i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Bli en ännu bättre chef.

Vad är målet med bra arbetsmiljö?

Alla arbetsplatser ska ha ett pågående arbete för bra arbetsmiljö, (se systematiskt arbetsmiljöarbete). Målet ska vara att skapa friska arbetsplatser där ingen blir skadad på jobbet. Viktiga aktörer är chefer, skyddsombud och företagshälsovården och för att lyckas är det viktigt att ha bra kunskaper.

Vad gör en byggnadsarbetare?

Byggarbetare, eller byggare, är en benämning för yrkesgruppen hantverkare inom byggnadsverksamheten. En byggarbetare arbetar oftast i ett byggföretag som utför husbyggnationer, nyproduktion, byggnationer, snickerier, renoveringar, ombyggnationer eller tillbyggnad.

Är AFS tvingande?

AFS arbetsmiljö En del av föreskrifterna är tvingande och ibland straffsanktionerade, vilket innebär att arbetsgivaren är rättsligt ansvarig om ett brott mot dessa skulle ske och kan riskera både böter och fängelse.

Vilken paragraf i AFS 1999 3 anger vad en arbetsmiljöplan ska innehålla?

12 § Om 8 § kräver att en arbetsmiljöplan ska upprättas ska byggarbetsmiljösamordnaren enligt 3 kap. 7 a § arbetsmiljölagen upprätta eller låta upprätta en sådan plan innan byggarbetsplatsen etableras.

Vad innebär arbetsmiljölagen i korthet?

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.