:

Hur du tänker kring Lekmiljöns betydelse vad behöver finnas i den fysiska och sociala miljön för att leken ska utvecklas väl?

Innehållsförteckning:

  1. Hur du tänker kring Lekmiljöns betydelse vad behöver finnas i den fysiska och sociala miljön för att leken ska utvecklas väl?
  2. Vad är Lekperspektiv?
  3. Vad är undervisning i förskolan för dig?
  4. Vad stämmer in på Vygotskijs tankar om inlärning?
  5. Vad har du lärt dig under praktiken?
  6. Vad lär man sig i förskolan?

Hur du tänker kring Lekmiljöns betydelse vad behöver finnas i den fysiska och sociala miljön för att leken ska utvecklas väl?

Den fysiska miljön skapar hinder för barns lek om den upplevs som otrygg och understimulerande vilket Björklid menar kan resultera i att barnet inte leker i den miljön (2005, s. 170). I förskolan ska barn få möjlighet att leka ostört, ha utrymme för och kontroll över sin egen lek.

Vad är Lekperspektiv?

Lek som pedagogisk metod måste innebära att de vuxna tar barns lek på allvar. Det innebär att lärare måste ha grundlig kunskap om barns lek och respekt för leken som en viktig del i ”barnets värld”. Det handlar också om att försöka förstå lekens betydelse utifrån olika perspektiv.

Vad är undervisning i förskolan för dig?

Enligt Lpfö 18 innebär undervisning i förskolan ”att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.” Undervisning kan förstås som både planerad och spontan där förskolläraren har det övergripande ansvaret för innehållet.

Vad stämmer in på Vygotskijs tankar om inlärning?

Avgörande för inlärning är enligt Vygotskij samspelet med andra. Följaktligen är interaktion en mycket viktig faktor i hans teoribildning. Nyckelbegrepp är också mediering och medierad. De åtminstone för mig nya orden innebär något som finns mellan barnet och det som ska läras in och som underlättar inlärning.

Vad har du lärt dig under praktiken?

Praktik är att få prova på att jobba på en arbetsplats. Du får vara med på arbetsplatsen och se och lära dig hur det är att jobba där. Du kan få prova på en del av arbetsuppgifterna, lära dig mer svenska, ställa frågor och fundera över om ett arbete passar just dig.

Vad lär man sig i förskolan?

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska - på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig uppgift för förskolan.