:

Hur vet jag om jag har blivit stämd?

Innehållsförteckning:

  1. Hur vet jag om jag har blivit stämd?
  2. Hur meddelas tredskodom?
  3. När kan man meddela tredskodom?
  4. Vad händer om man inte svarar på en stämningsansökan?
  5. Vad menas med att väcka talan?

Hur vet jag om jag har blivit stämd?

Det skriftliga avtalet (rättsfaktum) bygger sedan upp den rättsliga grunden i sig (avtalsförhållandet). Bevisningen kan du bifoga till svaromålet och skicka in till tingsrätten (exempelvis då det rör sig om en skriftlig handling). Tänk på att det är så kallad fri bevisprövning som gäller i svenska domstolar.

Hur meddelas tredskodom?

Domstolen har även möjlighet att meddela något som kallas tredskodom. När tingsrätten mottagit en stämningsansökan kommer denna skickas ut till motparten (även kallad svaranden). Svaranden har då 14 dagar på sig att besvara det som personen eller företaget som stämt (även kallad käranden) anfört i skrift.

När kan man meddela tredskodom?

Om svaranden inte inkommer med ett svaromål inom rätt tid, eller om svaromålet anses vara otillräckligt har domstolen rätt att meddela tredskodom, vilket innebär att kärandens yrkande beviljas i sin helhet. Den förlorande parten ska då även stå motpartens eventuella rättegångskostnader.

Vad händer om man inte svarar på en stämningsansökan?

Om du har fått en stämningsansökan från rätten behöver du svara domstolen med vad du tycker och varför du tycker som du gör. Det heter svaromål och du kallas svarande. Om du inte svarar kan domstolen meddela tredskodom. Det innebär att du förlorar tvisten och måste göra det som står i stämningsansökan.

Vad menas med att väcka talan?

Med ”rätt att väcka talan eller ”talerätt” avses rätten att som part initiera ett mål eller ärende och att föra talan inför domstol i en rättslig angelägenhet. Med ”att föra barnets talan” eller ”företräda barnet” avses rätten att agera på barnets vägnar.