:

Hur språket kan användas för att uttrycka maktförhållanden?

Innehållsförteckning:

  1. Hur språket kan användas för att uttrycka maktförhållanden?
  2. Vilken makt har ditt språk frågor?
  3. På vilka sätt kan språk markera status och makt?
  4. Hur kan språk användas för att visa identitet men även för att visa makt?
  5. Vad har språket för betydelse för vår identitet?
  6. På vilket sätt hänger språklig variation ihop med talare och Kommunikationssituation?

Hur språket kan användas för att uttrycka maktförhållanden?

På så vis är språket också ett potentiellt instrument för utövande av makt. I totalitära stater kan språket utgöra ett verksamt maktmedel, men också i demokratiska samhällen utövas makt genom språket. Den som förfogar över politisk och medial makt kan också påverka språkbruket och prägla de samhälleliga diskurserna.

Vilken makt har ditt språk frågor?

I Sverige - liksom i många andra länder - bygger riksspråket mycket på språkbruket i högre samhällsklasser och i området runt huvudstaden. Grupper som har makt och inflytande ekonomiskt, politiskt och socialt har vanligen detta även i språkligt avseende. Makten över standardspråket är en omstridd fråga.

På vilka sätt kan språk markera status och makt?

Genom språket kommer den hierarkiska strukturen fram tydligaste. Genom uttalet och sättet att välja ord markerar man sin utbildningsnivå och klasstillhörighet (Wellros, 1998).

Hur kan språk användas för att visa identitet men även för att visa makt?

Med språk och språkliga fenomen kan vi visa makt och motstånd. Genom språk kan vi alltså utöva makt. Med hjälp av språket kategoriserar vi vår värld, formar våra tankar och uttrycker oss själva och våra behov i samspel med andra.

Vad har språket för betydelse för vår identitet?

Språket är en viktig del av vår identitet. Med hjälp av språket tänker vi på oss själva, talar vi om oss själva och förklarar vi för oss själva och för andra hur vi uppfattar omvärlden. Det är alltså viktigt att språket är adekvat som verktyg för att bygga upp oss själva.

På vilket sätt hänger språklig variation ihop med talare och Kommunikationssituation?

Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.